Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
hlavná odborníčka MZ pre psychiatriu prezidentka SPsS
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Dana Cesneková
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
MUDr. Andrea Hamráková
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
MUDr. Lukáš Peregrim
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Antidepresíva v pedopsychiatrii
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Kariprazín v liečbe schizofrénie
MUDr. Michal Patarák
II. psychiatrická klinika SZU a FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nevyhovujúce definície parafílií v súčasných psychiatrických klasifikáciách
PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie, Ústavní lékárna IKEM, Praha
Farmakoterapie Alzheimerovy demence a přidružených neuropsychiatrických symptomů – 1. část
Mgr. Roman Pešek
Soukromá KBT praxe, Praha 6 – Dejvice, Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha
Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu – zkušenosti z praxe
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Psychiatrická klinika LF MU, FN Brno
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Psychiatrická klinika LF MU, FN Brno
Extrapyramidové účinky léčiv – minimum pro farmaceuty
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Mgr. Silvia Godinová
Psychiatrická nemocnica Hronovce
MUDr. Zholob Mykola
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Vnímanie depotnej antipsychotickej liečby slovenskými psychiatrami. Porovnanie zmeny názorov medzi rokmi 2015 a 2018
Zamerali sme sa zistenie zmien názoru slovenských psychiatrov na používanie depotných antipsychotík v niektorých špecifických situáciách v rámci liečby schizofrénie. Zisťovanie bolo realizované formou dotazníkového prieskumu u psychiatrov v lôžkovej aj ambulantnej praxi v júni 2015 (n=47) a následne aj v júni 2018 (n=43). Depotnú/LAI liečbu by v roku 2018 (vo viac ako 85 % prípadoch) indikovali psychiatri pri nízkej kompliancii, anozognózii či pri častých epizódach. Nie je vhodná pri prvej epizóde ochorenia (podľa 74 % respondentov), naopak pri druhej či tretej epizóde by ju neindikovalo len 7 % lekárov. V rámci porovnania vnímania indikácie depotnej liečby medzi rokmi 2015 - 2018 došlo k najvýznamnejšej zmene v oblasti zvyšovania jej preferencie u mladých pacientov (nárast z 13 % na 44 %) a u zárobkovo činných ľudí (z 23 % na 48 %). Veľmi významný posun nastal aj v oblasti rozhodovania medzi prvogeneračnými a druhogeneračnými depotnými antipsychotikami, keď vo všetkých sledovaných situáciách prevažovala voľba atypického preparátu.
Kľúčové slová: schizofrénia, depotné antipsychotiká, názor odborníkov

Perception of depot antipsychotic treatment by Slovak psychiatrists. Compare the change of views between 2015 and 2018
We focused on finding the differences in opinion of Slovak psychiatrists on the use of this cure in some specific situations in the therapy of schizophrenia. We realized our research via questionnaire presented to psychiatrists in hospitals and/or outpatient practice in June 2015 (n=47) and subsequently in June 2018 (n=43). Depot/LAI medication was preferred by psychiatrists (in more than 85 % of cases) when low compliance, poor insight or frequent episodes. In contrast, oral form of antipsychotic medication was preferred if patient was of young age, economically active. It is not suitable in first episode of schizophrenia (74 % of respondents), on the other hand in second or third episode it wouldn’t be indicated only by 7 % of respondents. Within the comparison of opinion on the indication of depot/LAI medication between the years 2015-2018, the most significant change was found in preferences in young patients (increase from 13 % to 44 %) and in economically active people (from 23 % to 48 %). Very significant move happened also in decision-making between the types of depot antipsychotics. In every explored situation, the secondgeneration agent was preferred.
Key words: schizophrenia, depot antipsychotics, expert opinion
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projevy závislostního chování u dětských hráčů hry Minecraft pohledem kvantitativního výzkumu
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc
Mgr. Alice Hálová
Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR Brno
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc
Vliv životního stylu na epigenetické regulace: implikace pro psychické poruchy
created by © zooom.sk s.r.o.