Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
hlavná odborníčka MZ pre psychiatriu prezidentka SPsS
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Dana Cesneková
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
MUDr. Andrea Hamráková
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
MUDr. Lukáš Peregrim
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Antidepresíva v pedopsychiatrii
Antidepresíva sa využívajú v liečbe rôznych psychických porúch u detí a adolescentov vrátane depresívnej poruchy. Podľa SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku, ŠÚKL) je fluoxetín jediné antidepresívum indikované na liečbu stredne ťažkej až ťažkej depresie v pediatrickej populácii, zároveň s potvrdenou účinnosťou v troch rozsiahlych randomizovaných kontrolovaných štúdiach. Avšak antidepresív s dôkazmi o účinnosti v liečbe psychických porúch v pediatrickej populácii („off-label“ liečba) je podstatne viac ako oficiálne schválených liečiv podľa platných SPC, čo má pre pedopsychiatrickú prax veľký význam. V súčasnosti narastá počet pacientov s depresívnou poruchou, alebo inými poruchami s indikáciou antidepresívnej liečby, ktorí nereagujú na schválený liek. Tento príspevok je zameraný na porovnanie a limitácie oficiálne schválených antidepresív podľa SPC s mierou dôkazov o účinnosti antidepresív (podľa EBM – Evidence based medicine) v liečbe psychických porúch v detskom a adolescentnom veku.
Kľúčové slová: antidepresíva, kontrolované štúdie, pediatrická populácia

Antidepressant medication in pedopsychiatry
Antidepressants are used for a variety psychiatric disorders in children and adolescents and also the most effective in treating depression. Fluoxetine is the only antidepressant approved for treating moderate and severe depression in pediatric population, with three positive randomized control trials. However, considerably more evidence based antidepressant medications (as „off-label“ drugs) than officially approved antidepressants (according to State Institute for Drug Control) for psychiatric disorders in pediatric population are used. This fact is important for clinical practice in pedopsychiatry. Recently, the number of non-responders young patients to officially approved antidepressants for depression or other psychiatric disorders has been increased. The article reviewed limitations and using of officially approved antidepressants in comparision to evidence based antidepressant treatments for psychiatric disorders in children and adolescent age.
Key words: antidepressants, clinical trials, pediatric population
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Kariprazín v liečbe schizofrénie
MUDr. Michal Patarák
II. psychiatrická klinika SZU a FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nevyhovujúce definície parafílií v súčasných psychiatrických klasifikáciách
PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie, Ústavní lékárna IKEM, Praha
Farmakoterapie Alzheimerovy demence a přidružených neuropsychiatrických symptomů – 1. část
Mgr. Roman Pešek
Soukromá KBT praxe, Praha 6 – Dejvice, Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha
Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu – zkušenosti z praxe
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Psychiatrická klinika LF MU, FN Brno
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Psychiatrická klinika LF MU, FN Brno
Extrapyramidové účinky léčiv – minimum pro farmaceuty
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Mgr. Silvia Godinová
Psychiatrická nemocnica Hronovce
MUDr. Zholob Mykola
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Vnímanie depotnej antipsychotickej liečby slovenskými psychiatrami. Porovnanie zmeny názorov medzi rokmi 2015 a 2018
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projevy závislostního chování u dětských hráčů hry Minecraft pohledem kvantitativního výzkumu
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc
Mgr. Alice Hálová
Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR Brno
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc
Vliv životního stylu na epigenetické regulace: implikace pro psychické poruchy
created by © zooom.sk s.r.o.