Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
No More Stigma, n.o.
Príbeh o tom, prečo k nám ľudia klopú neskoro alebo nezaklopú vôbec
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava, Psychiatrická klinika SZU a UNB, Bratislava
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Využitie dotazníka PDQ-D na meranie zmien kognitívnych funkcií u pacientov s depresiou
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD.,MHA
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Úloha dopamínových D3 parciálnych agonistov v modernej liečbe schizofrénie
MUDr. Eva Miletínová, M.Sc
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Poruchy spánku u seniorů a možnosti jejich léčby
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Trendy ve farmakoterapii depresivní poruchy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Zuzana Šipošová, projektová referentka
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Terapia zážitkami
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
O vzniku novej Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
Honorárny sekretár Psychiatrickej sekcie UEMS
Jesenné zasadanie Psychiatrickej sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov na Slovensku, 24. – 27. október 2018
KAZUISTIKY
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Liečba rezistentnej schizofrénie kombináciou klozapínu a depotného aripiprazolu
MUDr. Aneta Bednářová, PhD.
Psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Marcela Motýľová
Psychiatrická ambulancia, Prešov
Kazuistiky z psychiatrickej ambulantnej praxe - pacienti s HIV pozitivitou
Výskyt psychiatrických porúch u HIV pozitívnych pacientov vedie k častej potrebe psychiatrickej starostlivosti u pacientov s HIV ochorením. Článok rozoberá prípady z praxe z dvoch rôznych psychiatrických ambulancií. Uvádzané kazuistiky sa líšia priebehom i psychiatrickou poruchou. Prvá kazuistika sa zameriava na popis dnes už zomrelého pacienta (zomrel v roku 2014) s klasickým priebehom depresívnej poruchy ťažkého stupňa v komorbidite s nadužívaním alkoholických nápojov. Druhá kazuistika hovorí o žene, ktorá bola primárne psychiatricky liečená s diagnózou organickej poruchy s následným zistením HIV pozitivity. Pričom MRI nález verifikoval HIV encefalopatiu. V súlade s tým bol i záver psychologického vyšetrenia, ktoré poukazovalo na organicitu centrálnej nervovej sústavy. V celosvetovom meradle majú osoby s HIV infekciou častejšie depresie a nezriedka nadužívajú drogy (alkohol i iné psychoaktívne látky v kombinácii s nikotinizmom) a fajčia viac ako iná populácia. Týmito prípadmi z praxe chceme poukázať na potrebu komplexnej starostlivosti v rámci medziodborovej spolupráce.
Kľúčové slová: HIV, komorbidita, depresívna porucha, HIV encefalopatia

Case reports from psychiatric outpatient practice - HIV positive patients
The incidence of HIV is an increasingly common diagnosis of psychiatric patients nowadays. The article details the cases from two different psychiatric outpatient clinics. Reported case histories differ in psychiatric disorder and the course of the psychiatric disorder. The first case report focuses on the description of a patient who is dead at the present time (died in 2014) and had been diagnosed with a classical course of major depressive disorder with abuse of alcoholic beverages. The second case report deals with a woman who has been treated in a psychiatric clinic for depressive disorder and subsequently was diagnosed HIV positive. The MRI findings verified the HIV encephalopathy. Accordingly, the conclusion was the psychological test, which showed organicity of the central nervous system. Worldwide, people with HIV infection are more depressed and often overuse drugs (alcohol and other psychoactive substances in combination with nicotine) and smoke more than other population. Based on these cases of practice we want to highlight the need for their comprehensive care in interdisciplinary cooperation.
Key words: HIV, comorbidity, depressive disorder, HIV encephalopathy
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Anežka Ticháčková
Klinika psychiatrie FN Olomouc, LF UP Olomouc
Deprese a epilepsie
MUDr. Petr Mílek
Denní stacionář Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty
created by © zooom.sk s.r.o.