Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
No More Stigma, n.o.
Príbeh o tom, prečo k nám ľudia klopú neskoro alebo nezaklopú vôbec
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava, Psychiatrická klinika SZU a UNB, Bratislava
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Využitie dotazníka PDQ-D na meranie zmien kognitívnych funkcií u pacientov s depresiou
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD.,MHA
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Úloha dopamínových D3 parciálnych agonistov v modernej liečbe schizofrénie
MUDr. Eva Miletínová, M.Sc
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Poruchy spánku u seniorů a možnosti jejich léčby
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Trendy ve farmakoterapii depresivní poruchy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Zuzana Šipošová, projektová referentka
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Terapia zážitkami
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
O vzniku novej Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
Honorárny sekretár Psychiatrickej sekcie UEMS
Jesenné zasadanie Psychiatrickej sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov na Slovensku, 24. – 27. október 2018
KAZUISTIKY
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Liečba rezistentnej schizofrénie kombináciou klozapínu a depotného aripiprazolu
Predkladáme kazuistiku 34-ročnej pacientky liečenej pre schizofréniu od 18 rokov života, ktorá bola doteraz 20-krát hospitalizovaná v rôznych psychiatrických zariadeniach pre dekompenzácie ochorenia aj v dôsledku nedostatočnej ambulantnej spolupráce. V anamnéze má niekoľko závažných samovražedných pokusov. V jej liečbe bola využitá celá paleta dostupných antipsychotík prvej aj druhej generácie, vrátane depotných, a elektrokonvulzívna liečba. Napriek tomu sa nedarilo udržať pacientku v remisii. Najmä v posledných rokoch výrazne priberala na hmotnosti. Pre relaps ochorenia počas užívania klozapínu bola hospitalizovaná na našom oddelení v roku 2016. Kombinovaná liečba depotným aripiprazolom a klozapínom priniesla pacientke najdlhšiu remisiu v doterajšom priebehu ochorenia.
Kľúčové slová: rezistentná schizofrénia, adherencia, klozapín, depotný aripiprazol, remisia

Treatment of resistant schizophrenia by the combination of clozapine and LAI aripiprazole
We present a case report of a 34-year-old female patient treated for schizophrenia since 18 years of age, who has been hospitalized 20 times in various psychiatric facilities for relapse of the disease, also due to insufficient outpatient compliance. She has a history of several serious suicide attempts. A wide variety of first and second generation antipsychotics, including long-acting injections (LAI) and electroconvulsive treatment, have been used in her treatment. However, it was not possible to keep the patient in remission. Especially in recent years, the patient has significantly gained weight. She was hospitalized at our department in 2016 for relapse despite of clozapine treatment. The combined treatment with LAI aripiprazole and clozapine provided the patient with the longest remission in the course of the disease.
Key words: We present a case report of a 34-year-old female patient treated for schizophrenia since 18 years of age, who has been hospitalized 20 times in various psychiatric facilities for relapse of the disease, also due to insufficient outpatient compliance. She has a history of several serious suicide attempts. A wide variety of first and second generation antipsychotics, including long-acting injections (LAI) and electroconvulsive treatment, have been used in her treatment. However, it was not possible to keep the patient in remission. Especially in recent years, the patient has significantly gained weight. She was hospitalized at our department in 2016 for relapse despite of clozapine treatment. The combined treatment with LAI aripiprazole and clozapine provided the patient with the longest remission in the course of the disease.
MUDr. Aneta Bednářová, PhD.
Psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Marcela Motýľová
Psychiatrická ambulancia, Prešov
Kazuistiky z psychiatrickej ambulantnej praxe - pacienti s HIV pozitivitou
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Anežka Ticháčková
Klinika psychiatrie FN Olomouc, LF UP Olomouc
Deprese a epilepsie
MUDr. Petr Mílek
Denní stacionář Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty
created by © zooom.sk s.r.o.