Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
No More Stigma, n.o.
Príbeh o tom, prečo k nám ľudia klopú neskoro alebo nezaklopú vôbec
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava, Psychiatrická klinika SZU a UNB, Bratislava
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Využitie dotazníka PDQ-D na meranie zmien kognitívnych funkcií u pacientov s depresiou
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD.,MHA
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Úloha dopamínových D3 parciálnych agonistov v modernej liečbe schizofrénie
Schizofrénia je chronická psychotická porucha, zasahuje viaceré symptómové domény vrátane pozitívnych, negatívnych, afektívnych symptómov ako aj kogníciu. Napriek tomu, že presné etiopatogenetické princípy v súvislosti so schizofréniou nie sú podrobne známe, dôležitú úlohu v tomto ohľade zohráva mezolimbická hyperfunkcia dopamínového systému spolu s mezokortikálnou hypofunkciou. Existuje viacero postsynaptických dopamínových receptorov, najlepšie je popísaná funkcia D 2 receptorov, naopak úloha D 3 receptorov je vo veľkej miere neznáma. Pravdepodobne je spojená s reguláciou kognície, nálady, afektivity a systému odmeny, s faktormi úzko spojenými s negatívnymi symptómami schizofrénie. Cielením liečby na D 3 receptory sa očakáva nárast dopamínového prenosu do prefrontálneho kortexu s následným zmiernením negatívnych a kognitívnych príznakov schizofrénie. Predpokladá sa, že súčasným ovplyvňovaním D 3 a D 2 receptorov vo ventrálnom striate dôjde k ďalšiemu ústupu pozitívnych príznakov. Kariprazín je parciálny D 3 /D 2 dopamínový agonista s vyššou afinitou k D 3 receptorom v porovnaní s D 2 receptormi. Keďže má kariprazín zároveň aj vyššiu afinitu k D 3 receptorom než samotný dopamín, vykazuje schopnosť obsadzovať D 3 receptory aj v prítomnosti endogénneho dopamínu a zlepšovať negatívne, kognitívne a afektívne príznaky.
Kľúčové slová: dopamínová teória schizofrénie, D 3 receptory, parciálne agonisty, kariprazín

The role of partial dopamine D 3 agonists in the modern treatment of schizophrenia
Schizophrenia is chronic psychotic disease, affects various symptom domains including positive, negative, affective symptoms and cognition. Despite the etiopathogenesis of schizophrenia is not well known, the mesolimbic hyperfunction in dopamine neurotransmitter system together with mesocortical hypofunction play an important role. There are several postsynaptic dopaminergic receptors; the function of the D 2 receptors are best understood and the role of D 3 receptors is largely unknown, but may be linked to cognition, mood, emotions and reward, all of them strongly related to negative symptoms in schizophrenia. Targeting the D 3 receptor is hypothesized to increase dopaminergic transmission to the prefrontal cortex, alleviating cognitive and negative symptoms. It is proposed that targeting the D 3 and D 2 receptor simultaneously in ventral striatum will continue to alleviate positive symptoms. Cariprazine is a dopamine D 3 / 2 receptor partial agonist with higher affinity to D 3 than to D 2 receptors. And since cariprazine has a higher affinity to D 3 receptors than dopamine itself, it has the ability to actually occupy D 3 receptors in the presence of dopamine and exhibit the improvement of negative symptoms, cognition and mood.
Key words: dopamine theory of schizophrenia, D 3 receptors, partial agonists, cariprazine
MUDr. Eva Miletínová, M.Sc
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Poruchy spánku u seniorů a možnosti jejich léčby
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Trendy ve farmakoterapii depresivní poruchy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Zuzana Šipošová, projektová referentka
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Terapia zážitkami
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
O vzniku novej Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
Honorárny sekretár Psychiatrickej sekcie UEMS
Jesenné zasadanie Psychiatrickej sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov na Slovensku, 24. – 27. október 2018
KAZUISTIKY
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Liečba rezistentnej schizofrénie kombináciou klozapínu a depotného aripiprazolu
MUDr. Aneta Bednářová, PhD.
Psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Marcela Motýľová
Psychiatrická ambulancia, Prešov
Kazuistiky z psychiatrickej ambulantnej praxe - pacienti s HIV pozitivitou
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Anežka Ticháčková
Klinika psychiatrie FN Olomouc, LF UP Olomouc
Deprese a epilepsie
MUDr. Petr Mílek
Denní stacionář Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty
created by © zooom.sk s.r.o.