Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
No More Stigma, n.o.
Príbeh o tom, prečo k nám ľudia klopú neskoro alebo nezaklopú vôbec
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava, Psychiatrická klinika SZU a UNB, Bratislava
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Využitie dotazníka PDQ-D na meranie zmien kognitívnych funkcií u pacientov s depresiou
Deficity kognitívnych funkcií ako je pamäť, pozornosť, rýchlosť spracovania či exekutívne funkcie, sú súčasťou klinického obrazu depresívnej poruchy a prispievajú k zníženiu funkčnosti a kvality života pacienta. Na objektívne posúdenie stavu kognitívnych funkcií slúžia neuropsychologické testy, i keď v klinickej praxi je ich použitie limitované obmedzenou dostupnosťou a časovou náročnosťou administrácie. Alternatívu ponúkajú sebaposudzovacie škály, napríklad dotazník Perceived Deficits Questionnaire (Dotazník vnímaných nedostatkov – Depresia, ďalej len PDQ-D). Tento dotazník pozostáva z 20 otázok a umožňuje hodnotiť domény kognície ako pozornosť, prospektívna, retrospektívna pamäť a exekutívne funkcie, má dostupnú slovenskú verziu, doba administrácie je 5-10 minút. Podľa výsledkov analýz zameraných na posúdenie vzájomného vzťahu objektívnych a subjektívnych metód merania kognície u pacientov s depresiou sa zistilo, že zmena zachytená dotazníkom PDQ-D odráža aj zmenu v objektívnom výkone. V ambulantnej psychiatrickej praxi môže použitie dotazníka PDQ-D predstavovať efektívny nástroj rýchleho zhodnotenia relevantných aspektov kognície a ich vplyvu na funkčnosť pacienta v bežnom živote.
Kľúčové slová: kognitívny deficit, depresia, Dotazník o vnímaných nedostatkoch – depresia, PDQ-D

Using the PDQ-D questionnaire for measuring cognitive function changes in patients with depression
Depressive disorder is linked to variety of cognitive deficits, including in the areas of memory, concentration, speed of processing and executive functions. Those disturbances contribute to impairment of daily functioning and quality of patient´s life. Neuropsychological tests provide objective assessment of cognitive functions. In clinical praxis they are often not available and their administration can be time consuming. Self-administred subjective questionnaires, such as Perceived Deficits Questionnaire - Depression (PDQ-D), can offer an useful alternative. PDQ-D consists of 20 questions and assesses domains of cognitive functioning such as attention, prospective and retrospective memory and executive functions, slovak version is available and time of administration is 5-10 minutes. Analyses aimed to examine the relationship between objective and subjective measures of cognitive functions in patients with depression showed, that change in subjective complaints measured by PDQ-D correlated with the change in objective neuropsychological tests. In clinical praxis, PDQ-D could offer a useful tool for assessment of different aspects of cognition and its influence on everyday functionning of the patient.
Key words: cognitive deficit, depression, Perceived Deficits Questionnaire - Depression, PDQ-D
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD.,MHA
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Úloha dopamínových D3 parciálnych agonistov v modernej liečbe schizofrénie
MUDr. Eva Miletínová, M.Sc
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Poruchy spánku u seniorů a možnosti jejich léčby
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Trendy ve farmakoterapii depresivní poruchy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Zuzana Šipošová, projektová referentka
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Terapia zážitkami
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
O vzniku novej Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
Honorárny sekretár Psychiatrickej sekcie UEMS
Jesenné zasadanie Psychiatrickej sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov na Slovensku, 24. – 27. október 2018
KAZUISTIKY
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Liečba rezistentnej schizofrénie kombináciou klozapínu a depotného aripiprazolu
MUDr. Aneta Bednářová, PhD.
Psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Marcela Motýľová
Psychiatrická ambulancia, Prešov
Kazuistiky z psychiatrickej ambulantnej praxe - pacienti s HIV pozitivitou
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Anežka Ticháčková
Klinika psychiatrie FN Olomouc, LF UP Olomouc
Deprese a epilepsie
MUDr. Petr Mílek
Denní stacionář Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty
created by © zooom.sk s.r.o.