Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
DIY − Urob si sám
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK Praha
Nové trendy v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Súčasné možnosti a perspektíva liečby negatívnych príznakov schizofrénie
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
ADHD – možnosti alternatívnej terapie
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU, Brno
Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi
PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze, Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze
Výzkum nových léčiv u Alzheimerovy choroby
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Lenka Kucharová
Psychiatrické oddelenie, FNsP Žilina
Kazuistika 30-ročného pacienta s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy
MUDr. Marie Hojgrová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Monika Víchová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michaela Mayerová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kazuistika pacienta s Huntingtonovou chorobou
Kazuistika popisuje případ 59letého pacienta s neuropsychiatrickým onemocněním – Huntingtonovou chorobou projevující se z počátku především příznaky psychické poruchy. Pacient byl dlouhodobě psychiatricky léčen ambulantně, a nakonec byl odeslán k hospitalizaci na Psychiatrickou kliniku pro podezření na obsedantně-kompulzivní poruchu. Během hospitalizace byl pacient řádně vyšetřen neurologem. Také byla doplněna rodinná anamnéza, která byla do té doby nejasná. Na základě těchto kroků bylo vysloveno podezření na Huntingtonovu chorobu. Pacient byl objednán na genetické vyšetření a předán do péče specializované neurologické ambulance, kde došlo k potvrzení diagnózy.
Kľúčové slová: Huntingtonova choroba, chorea, iritabilita, koprolálie, obsedantně kompulzivní symptomy, kognitivní poruchy, diagnostika, léčba

Case report of a patient with Huntington’s disease
This case study describes a 59-year-old patient with a neuropsychiatric disorder – Huntington’s disease. The patient had been treated by psychiatrists for a long time, finally he was hospitalized at the Department of Psychiatry of the University hospital for suspicion of obsessive compulsive disorder. During hospitalization, the patient was properly examined by a neurologist. Also, the family history was completed because until then was unclear. Based on these steps, a suspicion on Huntington’s disease was officially pronounced. The patient was ordered to genetic testing and handed over to the care of specialized neurological clinic, where the diagnosis was confirmed.
Key words: Huntington’s disease, chorea, irritability, coprolalia, obsessive compulsive symptoms, cognitive disorders, diagnostics, treatment
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Miroslav Škoda
doktorand Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Předsudky, diskriminace a stigmatizace jako závažné etické problémy spojené s léčbou psychicky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.