Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
DIY − Urob si sám
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK Praha
Nové trendy v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Súčasné možnosti a perspektíva liečby negatívnych príznakov schizofrénie
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
ADHD – možnosti alternatívnej terapie
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU, Brno
Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi
PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze, Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze
Výzkum nových léčiv u Alzheimerovy choroby
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Lenka Kucharová
Psychiatrické oddelenie, FNsP Žilina
Kazuistika 30-ročného pacienta s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy
Bipolárna afektívna porucha patrí do skupiny afektívnych porúch, ktorá je veľmi špecifická a rozmanitá z hľadiska etiopatogenézy, diagnostiky aj liečebného postupu. V tejto kazuistike opisujeme priebeh ochorenia a terapeutický prístup u jedného z pacientov s týmto ochorením, prinášame tak priamy pohľad z praxe. Naším cieľom je nielen vyliečiť akútnu fázu ochorenia, ale zamerať sa na stabilizáciu stavu a prevenciu relapsu a pokúsiť sa ponúknuť pacientovi lepšiu kvalitu života. V prípade bipolárnej afektívnej poruchy je to o to zložitejšie, keďže ide o ochorenie, pri ktorom sú výkyvy nálady periodického charakteru. Terapia „ušitá na mieru“ zlepšuje spoluprácu pacienta s psychiatrom.
Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha, terapia, quetiapín

Case report of 30-year old patient with diagnosis of bipolar affective disorder
Bipolar disorder belongs to a group of affective disorders that is very specific and various in the aspect of etiopathogenesis, diagnosis and treatment. In this case report, we describe the course of the disease and the therapeutic approach in one of the patients with this disease, bringing a direct view of practice. Our goal is not only to cure the acute phase of the disease but to focus on stabilizing the condition and preventing relapse and try to offer the patient a better quality of life. In the case of a bipolar affective disorder, this is all the more complicated as it is a disease in which the mood swings of periodic character. „Tailor-made“ therapy improves patient cooperation with a psychiatrist.
Key words: bipolar affective disorder, therapy, quetiapine
MUDr. Marie Hojgrová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Monika Víchová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michaela Mayerová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kazuistika pacienta s Huntingtonovou chorobou
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Miroslav Škoda
doktorand Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Předsudky, diskriminace a stigmatizace jako závažné etické problémy spojené s léčbou psychicky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.