Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
DIY − Urob si sám
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK Praha
Nové trendy v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Súčasné možnosti a perspektíva liečby negatívnych príznakov schizofrénie
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
ADHD – možnosti alternatívnej terapie
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU, Brno
Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi
PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze, Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze
Výzkum nových léčiv u Alzheimerovy choroby
Alzheimerova nemoc (AD) je nejčastější příčinou demence, přesto jsou současné možnosti léčby AD limitovány a jsou založeny na podávání inhibitorů cholinesteráz a/nebo memantinu ovlivňujícího glutamátergní systém. Předkládaný přehledový článek shrnuje současné směry vývoje nových látek pro léčbu AD, zaměřuje se na molekuly, které se dostaly do klinických studií. Nejvíce rozvíjený směr farmakoterapie je zaměřen na patologický β-amyloid (Aβ). Probíhá několik klinických studií zkoušejících monoklonální protilátky proti Aβ a inhibitory β-sekretáz. Dále se vyvíjejí nové inhibitory cholinesteráz, inhibitory monoaminooxidáz, imunoterapie proti tau proteinu, látky ovlivňující serotoninové a nikotinové receptory, antioxidanty a jiné.
Kľúčové slová: Alzheimerova nemoc, inhibitory cholinesteráz, imunoterapie proti beta amyloidu, inhibitory beta sekretáz, inhibitory monoaminooxidázy

Research of new drugs for Alzheimer’s disease
Alzheimer’s disease (AD) is the most common cause of dementia, however, the treatment AD options are limited and based on administration of cholinesterase inhibitors and/or memantine, affecting glutamatergic system. Presented review article summarizes current approaches in the research of novel agents for AD treatment; it is focused on the molecules reaching the clinical trials. The most developed direction of pharmacotherapy is focused on pathologic β-amyloid (Aβ). Several perspective studies testing monoclonal Aβ antibodies and β-secretase inhibitors are ongoing. Further, new cholinesterase inhibitors, monoamine oxidase inhibitors, anti-tau immunotherapy, agents affecting serotonin and nicotine receptors, antioxidants, and others are developed.
Key words: Alzheimer’s disease, cholinesterase inhibitors, anti-amyloid beta immunotherapy, beta secretase inhibitors, monoamine oxidase inhibitors
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Lenka Kucharová
Psychiatrické oddelenie, FNsP Žilina
Kazuistika 30-ročného pacienta s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy
MUDr. Marie Hojgrová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Monika Víchová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michaela Mayerová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kazuistika pacienta s Huntingtonovou chorobou
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Miroslav Škoda
doktorand Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Předsudky, diskriminace a stigmatizace jako závažné etické problémy spojené s léčbou psychicky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.