Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
DIY − Urob si sám
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK Praha
Nové trendy v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Súčasné možnosti a perspektíva liečby negatívnych príznakov schizofrénie
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
ADHD – možnosti alternatívnej terapie
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU, Brno
Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi
Článek shrnuje základní údaje o dlouhodobě působících neboli depotních antipsychoticích, která jsou v současnosti dostupná v České republice. Jedná se o čtyři antipsychotika I. generace (flufenazin, flupentixol, haloperidol a zuklopentixol) a čtyři antipsychotika II. generace (aripiprazol, olanzapin, risperidon a paliperidon). Zaměřuje se zejména na zahájení léčby a dávkování. Diskutovány jsou rovněž i základní výhody a nevýhody depotní formy, její účinnost v prevenci relapsu a riziko nežádoucích účinků ve srovnání s perorální formou antipsychotik.
Kľúčové slová: depotní antipsychotika, LAI, schizofrenie, flufenazin, flupentixol, haloperidol, zuklopentixol, risperidon, paliperidon, olanzapin, aripiprazol

Long-acting injectable antipsychotics in clinical practice
The article summarizes basic data concerning long-acting injectable or depot antipsychotics, which are currently available in the Czech Republic. They include four first generation antipsychotics (fluphenazine, flupenthixol, haloperidol and zucklopenthixol) and four second generation antipsychotics (aripiprazole, olanzapine, risperidone and paliperidone). It focuses especially on the treatment initiation and dosage regimen. Basic advantages and disadvantages of depot formulation are discussed as well as its efficacy in the prevention of relapse and the risk of adverse-events compared to oral formulation of antipsychotics.
Key words: depot antipsychotics, LAI, schizophrenia, fluphenazine, flupenthixol, haloperidol, zucklopenthixol, risperidone, paliperidone, olanzapine, aripiprazole
PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze, Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze
Výzkum nových léčiv u Alzheimerovy choroby
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Lenka Kucharová
Psychiatrické oddelenie, FNsP Žilina
Kazuistika 30-ročného pacienta s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy
MUDr. Marie Hojgrová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Monika Víchová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michaela Mayerová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kazuistika pacienta s Huntingtonovou chorobou
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Miroslav Škoda
doktorand Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Předsudky, diskriminace a stigmatizace jako závažné etické problémy spojené s léčbou psychicky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.