Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
DIY − Urob si sám
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK Praha
Nové trendy v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Súčasné možnosti a perspektíva liečby negatívnych príznakov schizofrénie
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
ADHD – možnosti alternatívnej terapie
K jednej z najčastejších psychických porúch u detí patrí hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD je komplexná polygenetická porucha s vysokou hereditárnou záťažou a multifaktoriálnou etiológiou. Z výskumov vyplýva, že okrem známych faktorov spolupodieľajúcich sa na patogenéze ADHD (genetické, neurobiochemické, štrukturálne, environmentálne) hrá významnú úlohu aj oxidačný stres. U pacientov s ADHD sa zistili tak zvýšené, ako aj znížené alebo nezmenené markery oxidačného stresu v porovnaní so zdravými jedincami. Medzi látky s antioxidačnými vlastnosťami patria prírodné polyfenolové látky, ktoré môžu vykazovať in vivo aj biomodulačné aktivity na úrovni signálnych dráh a ovplyvňovať tak osud buniek, vrátane nervových buniek. Prostredníctvom týchto aktivít polyfernoly môžu ovplyvňovať pozornosť a hyperaktivitu pacientov s ADHD a prispievať tak k zmierňovaniu prejavov ADHD.
Kľúčové slová: hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti, ADHD, oxidační stres, polyfenoly

ADHD and the possibility of alternative therapies
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most frequent mental disorders in children and adolescents. ADHD is a complex disorder with high polygenetic hereditary burden and multifactorial etiology. Research suggests that in addition to the known factors that contribute to the pathogenesis of ADHD (genetic, neurobiochemic, structural, environmental) also oxidative stress plays an important role. In patients with ADHD raised, unchanged, or decreased oxidative stress markers were identified compared to healthy subjects. Compounds with antioxidant properties include also natural polyphenolic substances, which may exhibit in vivo also biomodulating activities on the level of signaling pathways and to influence the fate of a cell, including nerve cells. Through these activities. polyphenols can affect attention and hyperactivity in patients with ADHD and contribute to mitigating the symptoms of ADHD.
Key words: attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, oxidative stress, polyphenols
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU, Brno
Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi
PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze, Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze
Výzkum nových léčiv u Alzheimerovy choroby
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Lenka Kucharová
Psychiatrické oddelenie, FNsP Žilina
Kazuistika 30-ročného pacienta s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy
MUDr. Marie Hojgrová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Monika Víchová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michaela Mayerová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kazuistika pacienta s Huntingtonovou chorobou
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Miroslav Škoda
doktorand Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Předsudky, diskriminace a stigmatizace jako závažné etické problémy spojené s léčbou psychicky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.