Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
DIY − Urob si sám
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK Praha
Nové trendy v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Súčasné možnosti a perspektíva liečby negatívnych príznakov schizofrénie
Negatívne príznaky schizofrénie bývajú často perzistujúce, majú tendenciu ku chronifikácii, ich liečba býva náročná a jej účinnosť vý- znamne ovplyvňuje rôzne dimenzie fungovania pacienta. Adekvátna kategorizácia a posudzovanie negatívnych symptómov predstavuje v súčasnosti veľkú výzvu pri pátraní po neurobiologických substrátoch a cielenej liečbe tohto okruhu symptómov. Niektoré antipsychotiká druhej generácie sú v súčasnosti považované za liečbu voľby, hlavne pre terapiu negatívnych príznakov v akútnej fáze. V prípade reziduálnych negatívnych symptómov, pre obmedzenú účinnosť a vedľajšie účinky aktuálne dostupných antipsychotík vzrastá potreba vývoja nových antipsychoticky pôsobiacich liečiv. Práve skorá intervencia v liečbe schizofrénie spolu s inovatívnymi terapeutickými možnosťami môžu ponúknuť sľubný prístup v rámci podstatného zlepšenia funkčnej výkonnosti u pacientov so schizofréniou.
Kľúčové slová: schizofrénia, negatívne symptómy, antipsychotiká, antidepresíva, kariprazín, N-acetylcysteín

Current options and perspectives for the treatment of negative symptoms associated with schizophrenia
Negative symptoms associated with schizophrenia are often persistent, tend to chronicity, they are difficult to treat and significantly affect different dimensions of functional outcome. The accurate categorization and assessment of negative symptoms represent a major challenge for research on neurobiological substrates and treatment strategies. Antipsychotics, especially some second-generation antipsychotics, are the treatment of choice, particularly for negative symptoms in the acute episode. In case of residual negative symptoms, limited efficacy on negative symptoms and adverse effects of current antipsychotics raise the need of developing new antipsychotics. Early intervention coupled with innovative therapeutics may offer a promising approach for substantial improvement of the functional outcome of schizophrenia patients.
Key words: schizophrenia, negative symptoms, antipsychotics, antidepressants, cariprazine, N-acetylcysteine
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
ADHD – možnosti alternatívnej terapie
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU, Brno
Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi
PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze, Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN v Praze
Výzkum nových léčiv u Alzheimerovy choroby
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Lenka Kucharová
Psychiatrické oddelenie, FNsP Žilina
Kazuistika 30-ročného pacienta s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy
MUDr. Marie Hojgrová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Monika Víchová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michaela Mayerová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kazuistika pacienta s Huntingtonovou chorobou
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Miroslav Škoda
doktorand Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Předsudky, diskriminace a stigmatizace jako závažné etické problémy spojené s léčbou psychicky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.