Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS
Vážení čitatelia, milí kolegovia, ...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Michal Chovanec, Ph.D.
Katedra kriminalistiky a forenzných vied, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
„Závislosť“ od sexu ako staronový fenomén?
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychomed s. r. o. a PK FN Olomouc
ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe
MUDr. Marek Páv, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha
MUDr. Jana Šťastná
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Možnosti psychosociální rehabilitace v psychiatrické nemocnici
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC MU, Brno a Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno, KNP LF Univerzity Ostrava a Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
PharmDr. Lenka Sušilová
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno
MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
CEITEC MU, Brno, Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno
Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
MUDr. Eliška Nosková
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK, Praha
MUDr. Antonín Šebela
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 1. lékařská fakulta UK, Praha
Aktuální trendy v terapeutickém přístupu u úzkostných poruch
Mgr. Slavomila Hričáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
Profil pacienta liečeného antipsychotikami s rizikovými faktormi vzniku porúch kardiovaskulárneho systému
Kardiovaskulárna morbidita a mortalita u pacientov liečených antipsychotikami sa neustále zvyšuje, nakoľko nie je úplne jasná etiológia schizofrénie a mechanizmus účinku antipsychotík na kardiovaskulárny systém (KVS). Široké spektrum faktorov, od génov až k životnému prostrediu, zodpovedá za vznik kardiovaskulárnych rizík, ktoré môžu viesť ku kardiovaskulárnym komplikáciám a skráteniu dĺžky života u pacientov so schizofréniou (1). Mnohé experimentálne štúdie na molekulovej a bunkovej úrovni preukázali, že podávanie antipsychotík môže ovplyvniť expresiu a funkciu postsynaptických génov a proteínov v závislosti od profilu každej zlúčeniny (2). Tento efekt antipsychotík na proteínovej úrovni vedie k rozvoju metabolických porúch, akými sú inzulínová rezistencia, dyslipidémia a nárast hmotnosti, hypertenzia – komplex porúch jednotne nazývaných metabolický syndróm (MS), ktorý je v poslednom období úzko spätý s liečbou schizofrénie, nakoľko antipsychotiká II. generácie vykazujú zvýšenú incidenciu kardiovaskulárnych komplikácií vedúcich až k mortalite z kardiovaskulárnych príčin.
Kľúčové slová: schizofrénia, antipsychotiká, kardiovaskulárna morbidita

Profile of the patient treated with antipsychotic drugs with risk factors for cardiovascular system disorders
Cardiovascular morbidity, mortality in the patients treated with antipsychotic drugs are increasing, probably related to until etiology of schizophrenia and therefore the mechanism of action of antipsychotic drugs on the cardiovascular system. Wide spectrum factors, from gene to the environment, is responsible for development of cardiovascular risk leading to cardiovascular complications, shorten the life expectancy of the patient with schizophrenia (1). A number of experimental studies on the molecular cellular level have shown that the administration of antipsychotics may influence the expression of gene and functions of postsynaptic proteins, depending on the profile of the receptor of each compound (2). The effect of antipsychotics on the protein level leads to the development of metabolic disorders such as insulin resistance, dyslipidemia, hypertension, weight gain, a complex of symptoms called uniformly metabolic syndrome, which is recently closely linked to the treatment of schizophrenia, since atypical antipsychotics show increased incidence of cardiovascular complications, leading to increasing the mortality from cardiovascular causes.
Key words: schizophrenia, antipsychotics, cardiovascular morbidity
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marie Ocisková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Deprese a paranoidní porucha osobnosti
PhDr. Veronika Šutorová
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
Psychické stavy provázející návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
redakcia
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2017 (18. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.