Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS
Vážení čitatelia, milí kolegovia, ...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Michal Chovanec, Ph.D.
Katedra kriminalistiky a forenzných vied, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
„Závislosť“ od sexu ako staronový fenomén?
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychomed s. r. o. a PK FN Olomouc
ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe
MUDr. Marek Páv, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha
MUDr. Jana Šťastná
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Možnosti psychosociální rehabilitace v psychiatrické nemocnici
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC MU, Brno a Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno, KNP LF Univerzity Ostrava a Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
PharmDr. Lenka Sušilová
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno
MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
CEITEC MU, Brno, Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno
Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
MUDr. Eliška Nosková
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK, Praha
MUDr. Antonín Šebela
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 1. lékařská fakulta UK, Praha
Aktuální trendy v terapeutickém přístupu u úzkostných poruch
Úzkostná onemocnění je skupina chorob, u kterých se objevuje výrazný pocit úzkosti, který je většinou doprovázený tělesnými příznaky. Tato úzkost bývá vyvolávána dobře definovanými situacemi či přichází nečekaně bez jasného vyvolávajícího spouštěče. V přehledovém článku se zaměřujeme na současné trendy a doporučené postupy ve farmakoterapeutickém přístupu, psychoterapeutických možnostech či na případné doplňkové možnosti terapie, u kterých byl prokázán léčebný efekt. Specificky se v článku věnujeme v klinické praxi četným onemocněním, jako je sociální fobie, agorafobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha a specifické fobie. Okrajově se věnujeme i dalším onemocněním, jako je obsedantně-kompulzivní porucha a se stresem spojená onemocnění, u kterých v současné době dochází ke změně pohledu na léčbu a jsou již v DSM-5 klasifikaci řazeny v samostatných přídatných kapitolách. V závěru přinášíme přehled současných trendů a probíhajících klinických výzkumů, které přinášejí možný výhled do budoucna.
Kľúčové slová: úzkost, neuropsychofarmakologie, psychoterapie, cvičení

Current trends in treatment of anxiety disorders
Anxiety disorders are a group of mental disorders, characterised by significant feelings of anxiety, usually accompanied by physical symptoms. Anxiety is induced either by specific and well-defined situations, or occurs without any apparent stimulus. In our paper, we review current trends and treatment guidelines of pharmacotherapy, psychotherapy, and additional evidence-based therapeutic interventions. Primarily, we focus on the most common disorders, such as social anxiety disorder, agoraphobia, panic disorder, generalized anxiety disorder and specific phobias. Moreover, we also discuss briefly other disorders, e. g. obsessive–compulsive disorder and stress-related disorders, which are in the DSM-5 classified as adjoining chapters. In conclusion, we overview recent trends and current clinical research, that offer future therapeutic possibilities.
Key words: anxiety, neuropsychopharmacology, psychotherapy, exercise
Mgr. Slavomila Hričáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
Profil pacienta liečeného antipsychotikami s rizikovými faktormi vzniku porúch kardiovaskulárneho systému
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marie Ocisková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Deprese a paranoidní porucha osobnosti
PhDr. Veronika Šutorová
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
Psychické stavy provázející návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
redakcia
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2017 (18. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.