Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS
Vážení čitatelia, milí kolegovia, ...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Michal Chovanec, Ph.D.
Katedra kriminalistiky a forenzných vied, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
„Závislosť“ od sexu ako staronový fenomén?
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychomed s. r. o. a PK FN Olomouc
ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe
MUDr. Marek Páv, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha
MUDr. Jana Šťastná
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Možnosti psychosociální rehabilitace v psychiatrické nemocnici
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC MU, Brno a Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno, KNP LF Univerzity Ostrava a Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
PharmDr. Lenka Sušilová
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno
MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
CEITEC MU, Brno, Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno
Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
Abúzus a/nebo závislost na návykových látkách je nejčastější komorbidita u schizofrenie. Je spojena s častějšími a delšími hospitalizacemi a ostatními indikátory špatné prognózy. Je také charakterizována vysokou nonadherencí a častými somatickými chorobami. Léčba schizofrenní poruchy s abúzem (duální diagnóza) je spojena s vyšším rizikem farmakokinetických i farmakodynamických interkací. Základem léčby zůstávají antipsychotika, z nichž hlavně klozapin může snížit bažení a příjem návykové látky. Přes častý výskyt a klinické konsekvence máme k dispozici velmi málo kontrolovaných studií a zvláště v dlouhodobé léčbě zůstává tato komorbidita opomíjena.
Kľúčové slová: abúzus/závislost, schizofrenie, duální diagnóza, léčba

Choice of pharmacotherapy in patients with schizophrenia and co-occurring substance use
Substance use disorder is the most frequent comorbidity in patients suffering from schizophrenia. It is associated with more frequent and longer hospitalizations and others indicators of a poor outcome. Further, schizophrenia with comorbid substance use disorder (dual diagnosis) is characterized by a high non-adherence and frequent somatic diseases. The main treatment is represented by antipsychotics. Especially clozapine may decrease the craving and amount of the abused substance. In spite of the high frequency and clinical consequences we have at our disposal very few controlled studies and particularly in the long-term treatment of schizophrenia a co-occurring substance use is neglected.
Key words: substance disorder, schizophrenia, dual diagnosis, treatment
MUDr. Eliška Nosková
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK, Praha
MUDr. Antonín Šebela
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 1. lékařská fakulta UK, Praha
Aktuální trendy v terapeutickém přístupu u úzkostných poruch
Mgr. Slavomila Hričáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
Profil pacienta liečeného antipsychotikami s rizikovými faktormi vzniku porúch kardiovaskulárneho systému
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marie Ocisková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Deprese a paranoidní porucha osobnosti
PhDr. Veronika Šutorová
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
Psychické stavy provázející návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
redakcia
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2017 (18. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.