Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS
Vážení čitatelia, milí kolegovia, ...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Michal Chovanec, Ph.D.
Katedra kriminalistiky a forenzných vied, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
„Závislosť“ od sexu ako staronový fenomén?
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychomed s. r. o. a PK FN Olomouc
ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe
MUDr. Marek Páv, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha
MUDr. Jana Šťastná
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Možnosti psychosociální rehabilitace v psychiatrické nemocnici
Proces psychosociální rehabilitace pomáhá lidem s duševním onemocněním (lidem s psychosociálními obtížemi) zvyšovat kvalitu jejich života a může významně pomoci na jejich osobní cestě zotavení. Staví na posilování silných stránek a zdrojů podpory, významně využívá práci s prostředím, s cílem maximálně podpořit začlenění lidí s duševním onemocněním do jejich běžného prostředí. Základním východiskem je zotavení jako nové paradigma péče, zplnomocňování, znovuvytváření vlastní identity a smyslu života. Důležité je vycházet z přání a potřeb samotného člověka s duševním onemocněním. S jedincem se systematicky pracuje na jeho přáních a potřebách v hlavních oblastech života, stanovují se dílčí cíle a postup k jejich naplnění. V lůžkové péči, i přes určitá omezení, lze uplatňovat psychosociálně rehabilitační přístup s výraznějším zapojením nemocných a jejich blízkých do rozhodování o léčbě. Lze také snížit míru restriktivity danou režimem oddělení a léčbu individualizovat. Týmy oddělení lze řídit více horizontálním způsobem s důrazem na multidisciplinární spolupráci. Nutné je zajistit týmům supervizní vedení, vzdělá- vání v teorii i praxi psychosociální rehabilitace a vytvořit podpůrné personální a materiální podmínky pro poskytování individualizované péče.
Kľúčové slová: dlouhodobý průběh duševní nemoci, psychiatrická (psychosociální) rehabilitace, zotavení, závažné duševní onemocnění, péčev lůžkových zařízeních

Possibilities of psychosocial rehabilitation in long term inpatient care
The process of psychosocial rehabilitation helps people with mental health problems increase their quality of life and may have important role in the personal recovery process. It stands on supporting of strengths and sources of support, there is a major work with the environment with the goal to maximise possibilities of inclusion to the community. Tenets are the principles of recovery and empowerment, help in rebuilding personal identity and finding new meaning of life. It is important to step from wishes and needs perceived by the person him/herself. The person systematically works towards fulfilling his/her needs in major areas of life, setting individual targeted goals and progress towards their achievement. Psychosocial rehabilitation can/should be used in inpatient care by application of greater involvement of people with mental health problems and their families in treatment decision-making. Restrictivity of the therapeutic regime can be reduced and treatment can/should be individualised. Teams can be managed in a horizontal manner, with an emphasis on multidisciplinary collaboration. It is also important to ensure the teams are supervised, educated in rehabilitation theory and practice and create supportive recovery oriented environment promoting individualised care.
Key words: longer-term mental illness, psychiatric (psychosocial) rehabilitation, recovery, serious mental illness, inpatient care
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC MU, Brno a Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno, KNP LF Univerzity Ostrava a Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
PharmDr. Lenka Sušilová
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno
MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
CEITEC MU, Brno, Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno
Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
MUDr. Eliška Nosková
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK, Praha
MUDr. Antonín Šebela
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 1. lékařská fakulta UK, Praha
Aktuální trendy v terapeutickém přístupu u úzkostných poruch
Mgr. Slavomila Hričáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
Profil pacienta liečeného antipsychotikami s rizikovými faktormi vzniku porúch kardiovaskulárneho systému
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marie Ocisková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Deprese a paranoidní porucha osobnosti
PhDr. Veronika Šutorová
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
Psychické stavy provázející návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
redakcia
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2017 (18. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.