Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS
Vážení čitatelia, milí kolegovia, ...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Michal Chovanec, Ph.D.
Katedra kriminalistiky a forenzných vied, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
„Závislosť“ od sexu ako staronový fenomén?
Za posledných 20 rokov sa behaviorálne závislosti (gambling, hranie videohier, workoholizmus a iné) dostali do popredia a tak sa stali akceptovateľnejšími medzi verejnosťou a výskumníkmi. „Závislosť“ od sexu je v porovnaní s nimi však omnoho väčším kontroverzným problémom. Aj napriek tomu, to nie je dôvod na to, aby niektorí ľudia nevyhľadali profesionálnu pomoc pre excesívnu sexuálnu potrebu.
Kľúčové slová: „závislosť“ od sexu, teórie „závislosti“ od sexu, liečba

Sex “addiction” as an old or new phenomena?
In the last 20 years has the behavioral addiction (gambling, playing videogames, workaholism and atc.) go ahead and that was the reason, why they become more acceptable between the public and the researchers. Sex addiction is in comparison with them more bigger controversial problem. Nevertheless, that is not a reason for some people looking for professional health care, if they have excessive sexual drive.
Key words: sex “addiction”, the theory of sex “addiction”, treatment
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychomed s. r. o. a PK FN Olomouc
ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe
MUDr. Marek Páv, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha
MUDr. Jana Šťastná
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Možnosti psychosociální rehabilitace v psychiatrické nemocnici
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC MU, Brno a Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno, KNP LF Univerzity Ostrava a Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
PharmDr. Lenka Sušilová
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno
MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
CEITEC MU, Brno, Psychiatrická klinika LF a MU FN Brno
Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
MUDr. Eliška Nosková
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta UK, Praha
MUDr. Antonín Šebela
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 1. lékařská fakulta UK, Praha
Aktuální trendy v terapeutickém přístupu u úzkostných poruch
Mgr. Slavomila Hričáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
Profil pacienta liečeného antipsychotikami s rizikovými faktormi vzniku porúch kardiovaskulárneho systému
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marie Ocisková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Deprese a paranoidní porucha osobnosti
PhDr. Veronika Šutorová
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.
Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav v Brně
Psychické stavy provázející návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
redakcia
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2017 (18. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.