Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Andrea Dúbravčíková
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Spánkové laboratórium, Psychiatrická klinika FN a FZ UAD, Trenčín
Videopolysomnografia a jej využitie v psychiatrii
MUDr. Petra Havlíková
Psychiatrická nemocnice Šternberk
Aktuální a potenciální farmakologické možnosti léčby posttraumatické stresové poruchy
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika FN Brno, KIO LF University Ostrava
Farmakorezistentní deprese – jak dál?
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr.Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Marie Ocisková, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Anankastická porucha osobnosti a komorbidní depresivní porucha
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrie, s. r. o., Plzeň, Psychiatrická klinika VFN v Praze
Využití mirtazapinu v klinické praxi
PharmDr. Jana Gregorová
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha, 1. lékařská fakulta UK, Praha
Racionální využití psychofarmak v onkologii – vybrané indikace, interakce, tipy pro praxi
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Veronika Režnáková
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
Prionová choroba u 66-ročnej pacientky
MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.
Psychordinace Smrková s. r. o., Plzeň
Léčba farmakorezistentní deprese u polymorbidní pacientky
V SKRATKE
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Demence u Alzheimerovy choroby
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. et Mgr. Jana Vyskočilová
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Petr Možný
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
MUDr. Michaela Novotná
Therapia Viva s. r. o., Praha 2
PhDr. Marie Ocisková
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti
created by © zooom.sk s.r.o.