Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ivan André, PhD.
Vývoj osobnosti psychiatra
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, s. r. o., Bratislava
Terapia hraničnej poruchy osobnosti
MUDr. Miroslava Palušná
Psychiatrické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Psychogénne neepileptické záchvaty
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Syndróm vyhorenia a možnosti jeho prevencie
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Marie Ocisková, Ph.D.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Suicidalita u poruch osobnosti
MUDr. Jan Hubeňák
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Metabolický syndrom u bipolární afektivní poruchy
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Matúš Virčík
Psychiatrická nemocnica Michalovce
Klozapín v kombinácii s amisulpridom v liečbe farmakorezistentnej schizofrénie
V súčasnosti je klozapín jedným z najúčinnejších antipsychotík pri liečbe farmakorezistentnej schizofrénie, avšak 1/3 až 2/3 pacientov udávajú perzistentné pozitívne príznaky napriek adekvátnej dávke a dĺžke monoterapie klozapínom. Pri pretrvávajúcich pozitívnych príznakoch navzdory liečbe klozapínom volíme kombináciu s antipsychotikami 2. generácie. Niektoré antipsychotiká sú volené ako komedikácia, napríklad aripiprazol, amisulpirid a risperidón. V uvedenej kazuistike je opísaná kombinácia klozapínu a amisulpridu pri farmakorezistentnej schizofrénii nedostatočne reagujúcej na monoterapiu klozapínom, ktorá sa ukázala ako efektívna a bez výraznejších nežiaducich účinkov.
Kľúčové slová: augmentácia, klozapín, amisulprid, schizofrénia, farmakorezistencia

Clozapine and amisulprid combination in treating of pharmaco-resistant schizophrenia
Currently clozapine is one of the most effective antipsychotic drugs in treating of pharmacoresistant schizophrenia. However, 1/3 to 2/3 of patients will have persistent positive symptoms despite adequate doses and duration of clozapine monotherapy. During persisting positive symptoms in spite of treatment with clozapine goes back when combined with the 2nd generation antipsychotics. Some antipsychotics have been selected as an adjuvant, such as aripiprazole, risperidone and amisulpiride. The present case report discloses a combination of clozapine and amisulpride with pharmacoresistant schizophrenia slightly responsive to clozapine monotherapy that turned out as an effective and without significant side effects.
Key words: augmentation, clozapin, amisulprid, schizophrenia, treatment-resistant
MUDr. Miroslav Hajda
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Léčba generalizované úzkostné poruchy pomocí pregabalinu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Veronika Režnáková, MUDr. Viktor Segeda, ml.
Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS
Dni profesora Matulaya
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
ÚZČPP, spol. s r.o.
Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2016
ONLINE PRÍLOHA
MUDr. Jana Komorousová
Psychiatrická ambulance Plzeň
MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
I. interní klinika FN Plzeň, Diabetologické centrum
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Vliv kombinované psychoterapeutické a psychofarmakologické léčby na dlouhodobou kompenzaci diabetu mellitu 1. a 2. typu
created by © zooom.sk s.r.o.