Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ivan André, PhD.
Vývoj osobnosti psychiatra
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, s. r. o., Bratislava
Terapia hraničnej poruchy osobnosti
MUDr. Miroslava Palušná
Psychiatrické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Psychogénne neepileptické záchvaty
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Syndróm vyhorenia a možnosti jeho prevencie
Autorka v príspevku analyzuje syndróm vyhorenia, podáva jeho priebeh a bližšie opisuje konkrétne fázy vyhorenia. Pozornosť venuje rozboru subjektívnych a objektívnych príčin vyhorenia a približuje rozdiely vo výskyte syndrómu vyhorenia vo vzťahu k osobnostným vlastnostiam, pohlaviu a postoju jedinca k práci. Na vzniku vyhorenia sa podieľajú aj faktory pracovného prostredia, charakter práce a konkrétne pracovné podmienky, ktoré autorka bližšie špecifikuje. Prezentuje nielen teoretické východiská syndrómu vyhorenia, ale na základe záverov viacerých štúdií poukazuje na jeho príčinné faktory v profesii lekárov a v klinickej praxi. V závere podáva možnosti prevencie syndrómu vyhorenia z pohľadu jednotlivca a organizácie, ktoré môžu minimalizovať vyhorenie a prispieť k zmysluplnosti života a práce.
Kľúčové slová: syndróm vyhorenia, stres, pomáhajúce profesie, lekári, prevencia, psychiatria

Burnout and its possible prevention
The author in this paper analyses the burnout, gives its course and further outlines specific phases of burnout. Attention is paid to the analysis of subjective and objective causes of burnout and presents differences in the incidence of burnout in relation to personality traits and gender attitudes to individual work. The emergence of burnout are involved in the working environment, nature of work and the working conditions which the author further specifies. Presents not only the theoretical basis of burnout, but based on the conclusions of several studies shows causal factors of burnout in the profession and doctors in clinical practice. In conclusion, it is given the possibility of preventing burnout from the perspective of individuals and organizations that can minimize burnout and contribute to the meaningfulness of life and work.
Key words: burnout, stress, helping professions, doctors, prevention, psychiatry
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Marie Ocisková, Ph.D.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Suicidalita u poruch osobnosti
MUDr. Jan Hubeňák
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Metabolický syndrom u bipolární afektivní poruchy
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Matúš Virčík
Psychiatrická nemocnica Michalovce
Klozapín v kombinácii s amisulpridom v liečbe farmakorezistentnej schizofrénie
MUDr. Miroslav Hajda
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Léčba generalizované úzkostné poruchy pomocí pregabalinu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Veronika Režnáková, MUDr. Viktor Segeda, ml.
Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS
Dni profesora Matulaya
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
ÚZČPP, spol. s r.o.
Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2016
ONLINE PRÍLOHA
MUDr. Jana Komorousová
Psychiatrická ambulance Plzeň
MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
I. interní klinika FN Plzeň, Diabetologické centrum
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Vliv kombinované psychoterapeutické a psychofarmakologické léčby na dlouhodobou kompenzaci diabetu mellitu 1. a 2. typu
created by © zooom.sk s.r.o.