Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ivan André, PhD.
Vývoj osobnosti psychiatra
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, s. r. o., Bratislava
Terapia hraničnej poruchy osobnosti
MUDr. Miroslava Palušná
Psychiatrické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Psychogénne neepileptické záchvaty
Psychogénne neepileptické záchvaty predstavujú v epileptológii diagnosticky špecifickú jednotku s problematickou liečbou. Nie každý záchvat, ktorý je považovaný za epileptický, musí byť spôsobený epileptickou aktivitou v mozgu. Prehľadový článok sa zameriava na priblíženie problematiky psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES), na ich históriu a klasifikáciu, etiológiu, diagnostické metódy, diferenciálnu diagnostiku a tiež možnosti liečby.
Kľúčové slová: psychogénne neepileptické záchvaty, video-EEG monitoring (vEEG), epileptické záchvaty (ES), psychoterapia (PT), diferenciálna diagnostika

Psychogenic non-epileptic seizures
Psychogenic non-epileptic seizures are often misdiagnosed as epileptic. They are poorly understood and difficult to treat. Not every seizure, which looks like an epileptic, must result from epileptic cortical activity. This review is focused on the issue of psychogenic non--epileptic seizures (PNES), their history and classification, etiology, diagnostic methods, differential diagnosis as well as treatment options.
Key words: psychogenic non-epileptic seizures, video-EEG monitoring, epileptic seizures, psychotherapy, differential diagnosis
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Syndróm vyhorenia a možnosti jeho prevencie
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Marie Ocisková, Ph.D.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Suicidalita u poruch osobnosti
MUDr. Jan Hubeňák
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Metabolický syndrom u bipolární afektivní poruchy
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Matúš Virčík
Psychiatrická nemocnica Michalovce
Klozapín v kombinácii s amisulpridom v liečbe farmakorezistentnej schizofrénie
MUDr. Miroslav Hajda
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Léčba generalizované úzkostné poruchy pomocí pregabalinu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Veronika Režnáková, MUDr. Viktor Segeda, ml.
Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS
Dni profesora Matulaya
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
ÚZČPP, spol. s r.o.
Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2016
ONLINE PRÍLOHA
MUDr. Jana Komorousová
Psychiatrická ambulance Plzeň
MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
I. interní klinika FN Plzeň, Diabetologické centrum
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Vliv kombinované psychoterapeutické a psychofarmakologické léčby na dlouhodobou kompenzaci diabetu mellitu 1. a 2. typu
created by © zooom.sk s.r.o.