Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Ing. Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Odsmútiť si treba
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Iveta Fizíková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Orthorexia – novodobý fenomén?
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Biologické markery schizofrenie – stručný přehled a některé aktuální poznatky
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika FN Brno
Některé aspekty účinnosti a snášenlivosti antidepresiv podstatné pro běžnou klinickou praxi
Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc.
1. LF UK a VFN, Farmakologický ústav, Praha
Mgr. Jan Pomykacz
Psychiatrická nemocnice Bohnice, ústavní lékárna, Praha
prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.
1. LF UK a VFN, Farmakologický ústav, Praha
Nežádoucí účinky antipsychotické léčby
MUDr. Ondřej Franek
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Postavení akupunktury v psychiatrii
PhDr. Michal Chovanec
FF UK Praha , Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie, Spišská Nová Ves
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK Praha
Pornografia ako možná „závislosť“
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Centrum pro kognitivní poruchy, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno , Vědecká skupina Aplikované neurovědy, CEITEC MU, Brno
Doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Nemá/Má smysl odlišovat kortikální a subkortikální demenci?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Alexandra Trefilová
Soukromá klinika LOGO s. r. o., Praha
Antipsychotika v léčbě poruch autistického spektra
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Zuzana Janíková
Psychiatrické oddelenie, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Klinické skúšania v psychiatrickej praxi
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
PhDr. Petra Černá Rynešová
Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Psychoterapeutické oddělení K20
Když nemohu být sama sebou, psychoterapeutické vedení pacientky s histrionskými rysy
MUDr. Ilona Divácká, MBA
Psychiatrická ambulance, Praha 10
Kazuistika suicidující pacientky
created by © zooom.sk s.r.o.