Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze
Trazodon v terapii behaviorálních a psychologických příznaků demence
MUDr. Michal Prokeš
Infopharm, a. s., Praha
PharmDr. Josef Suchopár
Infopharm, a. s., Praha
Lékové interakce v psychiatrii – teorie a praxe
Mgr. MUDr. Eva Rozsívalová
Psychiatrická léčebna Šternberk
Sebepoškozování v dětství a dospívání
MUDr. Kristýna Vrbová
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marie Ocisková
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Lucie Šmejkalová
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc
Kognitivně behaviorální terapie chronických halucinací
MUDr. Miroslava Žáčková
A-Shine s. r. o. Plzeň
MUDr. Hana Valentová
Psychiatrie-ambulance s. r. o.
MUDr. Sylva Racková Ph.D.
Arlego s. r. o.
MUDr. Luboš Janů Ph.D.
A-Shine s. r. o. Plzeň, Neuroscience s. r. o.
Telemedicína v psychiatrii
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Michal Chovanec
FF UK Praha, Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie Spišská Nová Ves, Považská Bystrica
MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, TH klinika Praha
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL s. r. o., Ordinace sexuologie a andrologie Olomouc
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK Praha
Poruchy lubrikácie a aké máme liečebné možnosti
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Plzeň, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Aripiprazol v léčbě schizofrenie – jeho využití v klinické praxi
V SKRATKE
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Deprese u pacientů s demencí
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Monitoring bezpečnosti léčby risperidonem u dětí a adolescentů
Risperidon je atypickým antipsychotikem velmi často užívaným u dětí. Byl potvrzen jeho prospěch a bezpečnost v nízkých dávkách při léčbě poruch chování u dětí a adolescentů. Při dlouhodobé léčbě risperidonem uvádějí studie u dětí signifikantní zvýšení váhy a BMI, extrapyramidové účinky a různé zvýšení hladiny prolaktinu. Vodítka Kanadské aliance pro monitoring účinnosti a bezpečnosti antipsychotik u dětí (CAMESA) jsou specificky cílena na metabolické a neurologické nežádoucí účinky a na to, jak by měly být monitorovány.
Kľúčové slová: risperidon, metabolické, neurologické, extrapyramidové nežádoucí účinky, monitoring

Safety monitoring of the treatment with risperidone in children and adolescents
Risperidone is an atypic antipsychotic frequently used in children. Risperidone was found to be beneficial and safe in low doses in the treatment of conduct disorders in children and adolescents. Studies in children report significant weight gain and increase in BMI, extrapyramidal side effects and variable elevation in prolactin levels, especially in long term risperidone use. Guidelines of Canadian Alliance for Monitoring Effectiveness and Safety of Antipsychotics in Children (CAMESA) are specifically focused on metabolic and neurological side effects, and how they should be monitored.
Key words: risperidone, metabolic, neurological, extrapyramidal side effects, monitoring
PhDr. Ing. Marie Lhotová
Klinická psycholožka, psychoterapeutka, arteterapeutka
Chronické bolesti a arteterapeutická péče
created by © zooom.sk s.r.o.