Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze
Trazodon v terapii behaviorálních a psychologických příznaků demence
MUDr. Michal Prokeš
Infopharm, a. s., Praha
PharmDr. Josef Suchopár
Infopharm, a. s., Praha
Lékové interakce v psychiatrii – teorie a praxe
Mgr. MUDr. Eva Rozsívalová
Psychiatrická léčebna Šternberk
Sebepoškozování v dětství a dospívání
MUDr. Kristýna Vrbová
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marie Ocisková
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Lucie Šmejkalová
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc
Kognitivně behaviorální terapie chronických halucinací
MUDr. Miroslava Žáčková
A-Shine s. r. o. Plzeň
MUDr. Hana Valentová
Psychiatrie-ambulance s. r. o.
MUDr. Sylva Racková Ph.D.
Arlego s. r. o.
MUDr. Luboš Janů Ph.D.
A-Shine s. r. o. Plzeň, Neuroscience s. r. o.
Telemedicína v psychiatrii
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Michal Chovanec
FF UK Praha, Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie Spišská Nová Ves, Považská Bystrica
MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, TH klinika Praha
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL s. r. o., Ordinace sexuologie a andrologie Olomouc
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK Praha
Poruchy lubrikácie a aké máme liečebné možnosti
Zlyhanie genitálnej odpovede je častý problém u žien a súvisí s telesno-duševnou nepohodou. Neriešený problém s insuficientnou lubrikáciou môže viesť k dyspareunii alebo algopareunii. Jedným z riešení ako problém s lubrikáciou odstrániť je použitie lubrikačného gélu. Článok prináša informácie, ako vybrať ten správny.
Kľúčové slová: zlyhanie genitálnej odpovede, lubrikačné gély

Insufficient lubrication and what are our therapeutical options
Insufficient lubrication is one of the frequent sexual problems women experience and it can cause psychophysical discomfort. Insufficient lubrication can cause dyspareunia or algopereunia. Using lubricants is one of the solution how to treat insufficient lubrication. The article contains some information how to choose the best one.
Key words: female sexual arousal disorders, lubricants and moisturizers gels
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Plzeň, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Aripiprazol v léčbě schizofrenie – jeho využití v klinické praxi
V SKRATKE
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Deprese u pacientů s demencí
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Monitoring bezpečnosti léčby risperidonem u dětí a adolescentů
PhDr. Ing. Marie Lhotová
Klinická psycholožka, psychoterapeutka, arteterapeutka
Chronické bolesti a arteterapeutická péče
created by © zooom.sk s.r.o.