Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze
Trazodon v terapii behaviorálních a psychologických příznaků demence
MUDr. Michal Prokeš
Infopharm, a. s., Praha
PharmDr. Josef Suchopár
Infopharm, a. s., Praha
Lékové interakce v psychiatrii – teorie a praxe
Mgr. MUDr. Eva Rozsívalová
Psychiatrická léčebna Šternberk
Sebepoškozování v dětství a dospívání
MUDr. Kristýna Vrbová
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marie Ocisková
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Lucie Šmejkalová
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc
Kognitivně behaviorální terapie chronických halucinací
Celoživotní prevalence schizofrenie se pohybuje podle epidemiologických studií mezi 1–1,5 %. I když moderní farmakoterapie vedla k významnému snížení utrpení nemocných, kolem 25 % schizofrenních pacientů je označováno za „farmakologicky rezistentní“ a 20–60 % přeruší užívání doporučené medikace. Kromě příznaků odolávajících léčbě bývá průběh nemoci negativně ovlivňován dalšími faktory, jako je premorbidní osobnost, kognitivní deficit, rodinné a interpersonální problémy, abúzus návykových látek a stigmatizace. Všechny tyto okolnosti poukazují na potřebu doplnit biologickou léčbu systematickými psychoterapeutickými intervencemi. Halucinace jsou projevem poruchy vnímání. U schizofrenie se nejčastěji vyskytují halucinace sluchové, při kterých nemocný slyší domnělé hlasy. Pacient si obsah halucinatorních prožitků interpretuje, často bludně, což následně vede k negativním emočním reakcím a zjevnému maladaptivnímu chování. Cílem KBT je pomoci nemocnému zaujmout k halucinacím kritičtější postoj a mít je tak více pod kontrolou. Příspěvek předkládá přehled dosud známých kognitivně behaviorálních postupů k terapeutickému ovlivnění chronických halucinací.
Kľúčové slová: schizofrenie, halucinace, Sokratický dialog, behaviorální experiment, narativní přístup

Cognitive behavioral therapy of chronic hallucinations
The lifetime prevalence of schizophrenia varies according to epidemiological studies between 1–1.5 %. Although modern pharmacotherapy led to a significant reduction of patient’s suffering, about 25 % of schizophrenic patients are described as “pharmacologically resistant” and 20–60 % stop taking recommended medication. Except the symptoms that are resistant to the treatment, progression of the disease is negatively influenced by other factors, such as premorbid personality, cognitive deficit, family and interpersonal problems, drug and alcohol abuse, stigmatization. All these factors are pointing to the need to add systematic psychotherapeutic interventions to the biological treatment. Hallucinations are the manifestation of perception disorder. The most frequent hallucinations in schizophrenia are the auditory hallucinations, in which the patient hears voices. The patient often interprets the content of hallucinatory experiences as delusions, which leads to negative emotional reactions and obvious maladaptive behavior. The aim of CBT is to help the patient to use more critical approach to hallucinations and have them more like under control. The paper presents an overview of CBT approaches for therapeutic influence on chronic hallucinations.
Key words: schizophrenia, hallucination, Socratic dialogue, behavioral experiment, narrative approach
MUDr. Miroslava Žáčková
A-Shine s. r. o. Plzeň
MUDr. Hana Valentová
Psychiatrie-ambulance s. r. o.
MUDr. Sylva Racková Ph.D.
Arlego s. r. o.
MUDr. Luboš Janů Ph.D.
A-Shine s. r. o. Plzeň, Neuroscience s. r. o.
Telemedicína v psychiatrii
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Michal Chovanec
FF UK Praha, Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie Spišská Nová Ves, Považská Bystrica
MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, TH klinika Praha
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL s. r. o., Ordinace sexuologie a andrologie Olomouc
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK Praha
Poruchy lubrikácie a aké máme liečebné možnosti
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Plzeň, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Aripiprazol v léčbě schizofrenie – jeho využití v klinické praxi
V SKRATKE
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Deprese u pacientů s demencí
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Monitoring bezpečnosti léčby risperidonem u dětí a adolescentů
PhDr. Ing. Marie Lhotová
Klinická psycholožka, psychoterapeutka, arteterapeutka
Chronické bolesti a arteterapeutická péče
created by © zooom.sk s.r.o.