Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Dagmar Breznoščáková
Umenie denného snenia
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Syndróm atenuovanej psychózy v DSM-5 a kognitívno-behaviorálna terapia
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Wernickeova encefalopatie
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
RNDr. Aleš Kovařík, CSc.
Laboratoř molekulární epigenetiky, Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Centrum neurověd, Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU), Brno
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc
Duševní poruchy – epigenetické mechanizmy jejich vzniku a farmakologické léčby
MUDr. Lucie Závěšická, Ph.D.
Psychiatrická ambulance Clinterap, s. r. o.
Chronická nespavost
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
Doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Klasifikácia psychofarmák – minulosť a súčasnosť
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
PhDr. Jozef Ďanovský
OLÚP, n. o, Predná Hora
Úroveň spirituality a úspešnosť liečby u závislých
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Zuzana Šoltésová
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rodinná a viacrodinná terapia v liečbe porúch príjmu potravy
Liečba porúch príjmu potravy ako ochorenia je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôzne druhy psychoterapeutických postupov a terapií. Toto ochorenie nemá negatívny vplyv len na osoby trpiace týmto ochorením, ale aj na ich sociálne vzťahy, predovšetkým na rodinu a príbuzných. Práve z tohto dôvodu považujeme za dôležité zahrnúť do liečebného procesu celú rodinu, a tým uplatniť pri liečbe tejto novodobej nelátkovej závislosti rodinnú a viacrodinnú terapiu.
Kľúčové slová: poruchy príjmu potravy, rodinná terapia, viacrodinná terapia

Family and multi-family therapy in the treatment of eating disorders
Treatment of eating disorders such as disease is a complex process involving different types of psychological therapy and therapy. This disease does not only affect people with this disease, but also on their social relations, in particular the family and relatives. Precisely for this reason we consider it important to include in the healing process of the whole family, and thus applied to the treatment of this modern non-substance addiction and family and multi-family therapy.
Key words: eating disorders, family therapy, multi-family therapy
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. František Honzák
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Lékařská fakulta UP v Olomouci
Mírná kognitivní porucha – víme již více?
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Posuzování duševního stavu v trestním řízení a poskytování psychiatrické péče
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2015 (16. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.