Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Dagmar Breznoščáková
Umenie denného snenia
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Syndróm atenuovanej psychózy v DSM-5 a kognitívno-behaviorálna terapia
V posledných dvoch desaťročiach sa veda intenzívne zaujímala o ľudí prezentujúcich príznaky, ktoré by mohli byť prodrómami psychózy. Súčasťou neskorej prodromálnej fázy sú atenuované resp. podprahové psychotické príznaky. Od plne vyjadrených psychotických príznakov sa líšia vo svojej intenzite, frekvencii a trvaní. Do DSM-5 bol medzi poruchy určené na ďalšie skúmanie zaradený Syndróm atenuovanej psychózy (Attenuated psychosis syndrome). Včasnou detekciou a liečbou ľudí s vysokým rizikom rozvoja psychózy možno úspešne predísť prepuknutiu prvej psychotickej epizódy alebo aspoň oddialiť jej nástup. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) sa v posledných rokoch stala evidence-based liečbou pre týchto ľudí a metaanalýza potvrdila, že pomocou nej možno asi v 50 % prípadov predísť konverzii do psychózy. KBT by mala byť vysokorizikovým pacientom ponúknutá ako liečba prvej voľby. Cieľom tohto príspevku je priniesť prehľad najnovších poznatkov z danej problematiky.
Kľúčové slová: prodrómy, psychóza, subklinické psychotické príznaky, rizikový duševný stav, kognitívno-behaviorálna terapia

Attenuated psychosis syndrome in DSM-5 and cognitive behavioural therapy
For the past twenty years, there has been increasing academic interest in people presenting with potentially prodromal symptoms. A consistent feature of late prodromes is the presence of attenuated or subthreshold psychotic features. These differ from frank psychotic symptoms in their intensity, frequency and duration. Attenuated psychosis syndrome (APS) was introduced in DSM-5 as a condition for further study. Early detection and intervention in people at ultra-high risk of developing psychosis can be succesful to prevent or at least delay a first episode of psychosis. Cognitive behavioural therapy (CBT) has become an evidence-based treatment option for these people in recent years and metaanalysis showed that conversions to psychosis can be reduced in about 50%. CBT should be offered as first line therapy to ultra-high risk patients. The aim of this paper is to bring an overview of the latest knowledge of the issue.
Key words: prodrome, psychosis, subclinical psychotic symptoms, at risk mental state, cognitive behavioural therapy
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Wernickeova encefalopatie
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
RNDr. Aleš Kovařík, CSc.
Laboratoř molekulární epigenetiky, Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Brno
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Centrum neurověd, Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU), Brno
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc
Duševní poruchy – epigenetické mechanizmy jejich vzniku a farmakologické léčby
MUDr. Lucie Závěšická, Ph.D.
Psychiatrická ambulance Clinterap, s. r. o.
Chronická nespavost
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
Doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Klasifikácia psychofarmák – minulosť a súčasnosť
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
PhDr. Jozef Ďanovský
OLÚP, n. o, Predná Hora
Úroveň spirituality a úspešnosť liečby u závislých
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Zuzana Šoltésová
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rodinná a viacrodinná terapia v liečbe porúch príjmu potravy
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. František Honzák
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Lékařská fakulta UP v Olomouci
Mírná kognitivní porucha – víme již více?
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Posuzování duševního stavu v trestním řízení a poskytování psychiatrické péče
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2015 (16. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.