Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS a členka redakčnej rady časopisu Psychiatria pre prax
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Zuzana Sedláčková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Marie Ocisková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Deprese a paranoidní porucha osobnosti
MUDr. Kristýna Vrbová
1Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
1Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Marie Ocisková
1Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, 2Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
1Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Daniela Jelenová
1Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Schizofrenie a panická porucha
Bc. Lucia Pavelková
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PhDr. Michal Hajdúk
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Tréningy sociálnej kognície u pacientov so schizofréniou − perspektívne postupy na zlepšenie psychosociálneho fungovania
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Problémy spojené s konceptom sublimácie
MUDr. Michal Prokeš
Infopharm, Praha
PharmDr. Josef Suchopár
Infopharm, Praha
Vzácné nežádoucí příhody u léků užívaných v psychiatrii: Serotoninový syndrom a arytmie torsade de pointes
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
Multifunkčné preparáty v liečbe multifaktoriálnych porúch
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Bratislava
MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Bratislava
Skúsenosti s umelecko-kreatívnymi terapeutickými metódami pri liečbe a doliečovaní pacientov s psychotickými poruchami v podmienkach denného psychiatrického stacionára
MUDr. Martin Hýža
Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Martina Čechová
Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava
Abúzus tianeptinu
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Daniela Jelenová
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Barbora Mainerová
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. et Bc. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Zuzana Sigmundová
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
Terapeutická odezva na komplexní léčbu u pacientů se sociální fobií
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
PhDr. Petra Kasalová
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, LF UP v Olomouci
Mgr. Filip Jadlovec
Soukromá psychologická praxe Ostrava
Poruchy osobnosti v manželství a partnerském vztahu
created by © zooom.sk s.r.o.