Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR
Nové vymedzenie posttraumatickej stresovej poruchy u dospelých a detí v DSM-5 a niektoré aktuálne klinické poznatky
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Janíková
Psychiatrické oddelenie, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ako sa konsoliduje pamäť počas spánku?
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Mobbing – jeho vplyv na zdravie a možnosti prevencie
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Poruchy příjmu potravy – spolupráce psychiatra s pediatrem a gynekologem
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
Parciálna dopamínová agonizácia ako koncept novej generácie antipsychotík?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Neurosyfilis
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Psychiatrická ambulance, Rychnov nad Kněžnou
Porucha nebo něco jiného? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
1. LF UK a VFN Neurologická klinika, Praha , Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha
Touretteův syndrom a obsedantně kompulzivní porucha
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode
Tehotenstvo a obdobie po pôrode predstavujú v živote ženy z hľadiska manifestácie duševných porúch rizikové obdobie. K najčastejšie sa vyskytujúcim poruchám patrí tokofóbia, popôrodná skleslosť, popôrodná, resp. perinatálna depresia a popôrodná psychóza. Etiologicky možno uvažovať aj o prvej manifestácii endogénnej duševnej poruchy alebo o relapse, či dekompenzácii už v minulosti sa prejavujúcej duševnej poruchy. Napriek skutočnosti, že žena v danom období pravidelne navštevuje ambulanciu lekára, psychické ťažkosti zostávajú často nediagnostikované, čo významne znižuje kvalitu života rodičky, negatívne pôsobí na ďalší priebeh poruchy a predstavuje rizikový faktor suicidálneho konania. Farmakoterapia v tehotenstve a laktácii má tiež svoje obmedzenia, vždy je potrebné posúdiť pomer benefitu a rizika, avšak nielen zo strany matky, ale aj vyvíjajúceho sa dieťaťa.
Kľúčové slová: tehotenstvo, popôrodné duševné poruchy, perinatálna depresia, popôrodná psychóza.

Mental health during pregnancy and after childbirth
Pregnancy and postpartum period represent during a woman‘s life, in terms of manifestations of mental disorders, risk period. The most commonly occurring disorders include tocofobia, postpartum blues, postpartum, respectively perinatal depression and postpartum psychosis. Etiology could also be considered as the first manifestation of endogenous mental disorder or a relapse/decompensation of existing endogenous mental disorder. Despite the fact that a woman at that time regularly visit the doctors, mental disturbances often remain undiagnosed, which significantly reduces the quality of life of the mother, child and whole family, negatively influence the further course of the disorder, and it is also risk factor for suicide. Pharmacotherapy during pregnancy and lactation has also its limitations, it is always necessary to assess the benefit-risk ratio, but not only for the mother, but also for the developing child.
Key words: pregnancy, postpartum mental disorders, perinatal depression, postpartum psychosis.
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK
Přechodná globální amnézie a sexuální delikt – neobvyklá kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.