Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR
Nové vymedzenie posttraumatickej stresovej poruchy u dospelých a detí v DSM-5 a niektoré aktuálne klinické poznatky
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Janíková
Psychiatrické oddelenie, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ako sa konsoliduje pamäť počas spánku?
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Mobbing – jeho vplyv na zdravie a možnosti prevencie
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Poruchy příjmu potravy – spolupráce psychiatra s pediatrem a gynekologem
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
Parciálna dopamínová agonizácia ako koncept novej generácie antipsychotík?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Neurosyfilis
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Psychiatrická ambulance, Rychnov nad Kněžnou
Porucha nebo něco jiného? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi
Článek je věnován psychosomatickému a psychoterapeutickému přístupu v ambulantní psychiatrické praxi. Zdůrazňuje význam psychosociálních okolností a životního kontextu u člověka s projevy tzv. duševní poruchy. Jako možnost naplnění bio-psycho-sociální perspektivy v ambulantní praxi je uveden příklad interdisciplinární spolupráce. Kromě vlastních zkušeností jsou zmíněny některé myšlenky současné kritické psychiatrie.
Kľúčové slová: psychiatrie, psychoterapie, psychosomatický přístup, bio-psycho-sociální model, kritická psychiatrie, interdisciplinární spolupráce.

A disorder or anything else? Psychosomatic approach in outpatient psychiatry
The article presents psychosomatic and psychotherapeutic approach in outpatient psychiatry. It points out psychosocial context of an individual who suffers from so called mental disorder. Bio-psycho-social model in understanding mental health and illness is mentioned. An experienced-based example of interdisciplinary collaboration reflecting a bio-psycho-social model in outpatient clinical practice is discussed. Apart from clinical experience, some ideas from current critical psychiatry are introduced.
Key words: psychiatry, psychotherapy, psychosomatic approach, bio-psycho-social model, interdisciplinary collaboration, critical psychiatry.
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
1. LF UK a VFN Neurologická klinika, Praha , Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha
Touretteův syndrom a obsedantně kompulzivní porucha
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK
Přechodná globální amnézie a sexuální delikt – neobvyklá kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.