Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR
Nové vymedzenie posttraumatickej stresovej poruchy u dospelých a detí v DSM-5 a niektoré aktuálne klinické poznatky
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Janíková
Psychiatrické oddelenie, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ako sa konsoliduje pamäť počas spánku?
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Mobbing – jeho vplyv na zdravie a možnosti prevencie
Autorka v príspevku analyzuje mobbing ako negatívny sociálny jav na pracovisku, ktorý predstavuje nevhodnú komunikáciu a neprimerané správanie kolegov alebo nadriadeného voči jednotlivcovi, prípadne menšej skupine. Pozornosť venuje príčinám, prejavom a negatívnemu vplyvu mobbingu na obeť násilia, organizáciu a spoločnosť. Dlhodobo pretrvávajúce patologické medziľudské vzťahy na pracovisku sa môžu stať príčinou zdravotných ťažkostí obete. S riešením uvedených problémov sa stretávajú lekári v rôznych oblastiach medicíny a ich identifikácia si vyžaduje medziodborovú spoluprácu. Autorka sa venuje aj opisu typických osobnostných charakteristík obete a páchateľov a v závere uvádza konkrétne možnosti pomoci obetiam násilia a význam prevencie.
Kľúčové slová: mobbing, obeť, agresor, násilie, komunikácia, prevencia.

Mobbing – its influence on the health and its opportunities for prevention
The author in this paper analyses mobbing as a negative social phenomenon in the workplace that represents inappropriate communication or behavior of colleagues or superiors to a single person or eventually to a smaller group. She gives attention to the causes, manifestations and negative impacts of mobbing for the victim, organization and society. Long term continues pathological interpersonal relationship in the workplace can become reason of the victim’s health difficulties. Doctors from various parts of medicine come along with solutions of the raised issued but the identification demands inter-discipline cooperation. The author in the end focuses on description of personal characteristics of victims and perpetrators. Moreover she mentions concrete ways of helping the victim of this particular violence and importance of prevention.
Key words: mobbing, victim, aggressor, violence, communication, prevention.
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Poruchy příjmu potravy – spolupráce psychiatra s pediatrem a gynekologem
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
Parciálna dopamínová agonizácia ako koncept novej generácie antipsychotík?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Neurosyfilis
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Psychiatrická ambulance, Rychnov nad Kněžnou
Porucha nebo něco jiného? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
1. LF UK a VFN Neurologická klinika, Praha , Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha
Touretteův syndrom a obsedantně kompulzivní porucha
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK
Přechodná globální amnézie a sexuální delikt – neobvyklá kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.