Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR
Nové vymedzenie posttraumatickej stresovej poruchy u dospelých a detí v DSM-5 a niektoré aktuálne klinické poznatky
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Janíková
Psychiatrické oddelenie, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ako sa konsoliduje pamäť počas spánku?
Staršie výskumy pripisujú spánku pasívnu úlohu pri posilňovaní pamäti a zdôrazňujú jeho funkciu ochrany od rušivých podnetov. Súčasné teórie zdôrazňujú aktívnu úlohu spánku, počas ktorého spomienky podstupujú proces konsolidácie. Nedávne práce odhalili význam slow-wave sleep (SWS), čiže pomaly vlnového spánku, pre konsolidáciu pamäti a objasnili aj niektoré základné elektrofyziologické a neurochemické mechanizmy. Novšie poznatky charakterizujú spánok ako stav mozgu, optimalizujúci konsolidáciu pamäti, v protiklade k bdelému mozgu, optimalizujúcemu kódovanie spomienok. Odlišné štádiá spánku zohrávajú v konsolidačných procesoch odlišnú úlohu. Počas SWS prebieha konsolidácia reaktiváciou reprezentácií nedávno kódovanej neuronálnej pamäti a transformácia príslušných reprezentácií do dlhodobej pamäti. Následný REM (rapid eye movement) spánok môže stabilizovať transformované spomienky. Narušenie spánku vrátane jeho architektúry tak môže negatívne ovplyvniť procesy konsolidácie pamäti.
Kľúčové slová: REM spánok, SWS spánok, konsolidácia pamäti, architektúra spánku.

How is the memory consolidated during the sleep?
lder research attribute sleep passive role in enhancing memory and emphasize its function of protection from disturbing stimulus. Current theories emphasize the active role of sleep in which memories are undergoing a process of consolidation. Recent works has revealed the importance of slow-wave sleep (SWS) for memory consolidation and also enlightened some of the underlying electrophysiological and neurochemical mechanisms. Specifically, newer findings characterize sleep as a brain state optimizing memory consolidation, in opposition to the waking brain being optimized for encoding of memories. The different stages of sleep play in the consolidation process different role. Consolidation originates from reactivation of recently encoded neuronal memory representations, which occur during SWS and transform respective representations for integration into long-term memory. Ensuing REM sleep may stabilize transformed memories. Sleep disturbances, including its architecture and can negatively affect the process of memory consolidation.
Key words: REM sleep, SWS sleep, consolidation of memory, architecture of sleep.
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Mobbing – jeho vplyv na zdravie a možnosti prevencie
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Poruchy příjmu potravy – spolupráce psychiatra s pediatrem a gynekologem
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
Parciálna dopamínová agonizácia ako koncept novej generácie antipsychotík?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Neurosyfilis
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Psychiatrická ambulance, Rychnov nad Kněžnou
Porucha nebo něco jiného? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
1. LF UK a VFN Neurologická klinika, Praha , Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha
Touretteův syndrom a obsedantně kompulzivní porucha
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK
Přechodná globální amnézie a sexuální delikt – neobvyklá kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.