Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
Institut sociálního zdraví (OUSHI) Univerzity Palackého v Olomouci, ČR
Nové vymedzenie posttraumatickej stresovej poruchy u dospelých a detí v DSM-5 a niektoré aktuálne klinické poznatky
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Janíková
Psychiatrické oddelenie, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ako sa konsoliduje pamäť počas spánku?
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Mobbing – jeho vplyv na zdravie a možnosti prevencie
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Poruchy příjmu potravy – spolupráce psychiatra s pediatrem a gynekologem
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
Parciálna dopamínová agonizácia ako koncept novej generácie antipsychotík?
Parciálne dopamínové agonisty ako antipsychotiká predstavujú z hľadiska psychofarmakológie zaujímavý terapeutický prístup, ktorý je odlišný od mechanizmu účinku dopamínových antagonistov. Farmakologické pôsobenie aripiprazolu a ďalších novších preparátov sa v súčasnosti špecifickejšie profiluje do polohy funkčnej selektivity na dopamínových receptoroch, v rámci ktorej za istých okolností tieto pôsobia ako parciálne agonisty a na úrovni synáps ako stabilizátory dopamínového prenosu. Preto sú viaceré aripiprazolu podobné preparáty hodnotené ako špecifické ligandy s funkčnou selektivitou, teda látky s rôznou úrovňou vnútornej aktivity na rozličných synaptických receptoroch a spôsobujúce rôznorodé funkčné efekty na tom istom type receptora.
Kľúčové slová: parciálne dopamínové agonisty, mechanizmus účinku, funkčná selektivita, dopamínové stabilizátory.

Partial dopamine agonism as a next antipsychotic generation concept?
Dopamine partial agonists, as an antipsychotic compounds, symbolise an interesting therapeutic advance in psychopharmacology, which is different from dopamine antagonists. The pharmacological action of aripiprazole and other new drugs have nowadays been more specifically hypothesized as depending on functional selectivity at dopamine receptors, which in some circumstances may have the properties of partial agonism at dopamine receptors and of a dopamine stabilizer in the synapse. Therefore several aripiprazole like compounds have been considered as an exceptional functionally selective ligand – drug that may show different intrinsic activity at diverse receptor classes in the synapse, or that may cause numerous functional effects, even when interacting with the identical receptor.
Key words: dopamine partial agonists, mechanism of action, functional selectivity, dopamine stabilizers.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Neurosyfilis
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Psychiatrická ambulance, Rychnov nad Kněžnou
Porucha nebo něco jiného? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
1. LF UK a VFN Neurologická klinika, Praha , Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha
Touretteův syndrom a obsedantně kompulzivní porucha
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK
Přechodná globální amnézie a sexuální delikt – neobvyklá kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.