Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.
Kultúra mieru
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Psychiatrická klinika FN Trenčín
PhDr. Tomáš Divéky
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Depresívne poruchy v DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Barbora Vašečková
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Sexuálne dysfunkcie pretrvávajúce po liečbe antidepresívami
MUDr. Miroslava Mušková
Psychiatrické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Depresia, suicidalita a poruchy spánku pri epilepsii
MUDr. Slávka Dubinská, MHA
II. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc.
Parazitologický ústav SAV, Košice
Neuropsychiatrické komplikácie vybraných parazitárnych ochorení
Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK Praha
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika MU a FN Brno
Diagnostika a farmakoterapie ADHD v dospělosti
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU Brno, Psychiatrická klinika FN Brno
Společné rozhodování o léčbě
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Juraj Tkáč
Poliklinika Dům zdraví, Ambulance ADIKTA s. r. o., Jihlava
Pregabalin v léčbě generalizované úzkosti a lékové závislosti na alprazolamu
V SKRATKE
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha a Klinika psychiatrie 3. LF UK, Praha
Dlouhodobě působící injekční antipsychotika ve zkratce
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Salzburské semináre pre lekárov – zaujímavá možnosť na ďalšie vzdelávanie psychiatrov
PSYCHOTERAPIA
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Katedra společenských věd, Policejní akademie ČR v Praze
Krizová intervence po znásilnění
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Psychogenní poruchy chůze
MUDr. PhDr. David Vaněk
Psychiatrická ordinace Slaný
Suicidální jednání a psychiatrická konzilia
created by © zooom.sk s.r.o.