Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové
Zpráva z 18. Kongresu ECNP v Amsterdamu
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Petr Augustin
Psychiatrická léčebna, Opava; Psychiatrická ambulance, Železniční poliklinika, Ostrava
Cipralex a panická porucha
MUDr. Jiří Masopust, Mgr. Zuzana Říhová, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Alena Zumrová
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové; Psychiatrická ambulance, Brandýs nad Labem; Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kognitivní a emoční změny u spinocerebelární ataxie
MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Terapie úzkosti v akutní gerontopsychiatrii, možnosti léčby a jejich úskalí
MUDr. Alena Novotná, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Výskyt deprese u nemocných s roztroušenou sklerozou
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., doc. MUDr. Viera Kořínková, prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Depresie vo vyššom veku – klinické charakteristiky a špecifiká ich liečby
prof. MUDr. Karel Šonka, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Moderní farmakoterapie nespavosti
MUDr. Mgr. Zlata Baraníková, PhDr. Marie Nesrstová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha; 2. Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou atypických forem mentální anorexie olanzapinem u dětí a adolescentů
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Farmakoterapie a psychoterapie úzkostných poruch
Úzkostné poruchy patří k nejčastějším psychickým poruchám, vysoký počet těchto pacientů ale stále ještě není adekvátně léčen. Kromě odstranění příznaků očekáváme od léčby i zvládnutí komorbidity, zlepšení kvality života, snížení celkové vulnerability a eliminaci relapsů. U pacientů s mírnou až středně těžkou symptomatologií by měla být na prvním místě využívána psychoterapie. Kognitivně behaviorální terapie je podle výsledků kontrolovaných studií vysoce účinná v krátkodobé i dlouhodobé léčbě. Cílem by mělo vždy být dosažení plné remise, jinak se zvyšuje riziko relapsu. Medikaci volíme podle všeobecně doporučovaných postupů, u kterých bychom si měli uvědomovat i jejich nedostatky. Před benzodiazepiny upřednostňujeme antidepresiva, v současné léčbě dominují inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).
Kľúčové slová: úzkostné poruchy, farmakoterapie, kognitivně behaviorální terapie.
Kľúčové slová MeSH: poruchy úzkostné – farmakoterapia; terapia kognitívna; terapia behaviorálna.

PHARMACOTHERAPY AND PSYCHOTHERAPY OF ANXIETY DISORDERS
The anxiety disorders are the most common mental disorders, yet many of these patients are still not treated effectively. The goal of treatment is not only to alleviate symptoms but also management of co-morbidities, improvement of quality of life, decrease of overall vulnerability and elimination of relapses. In patients with symptoms of mild to moderate intensity the first choice of evidence-based treatments should be psychotherapy. Cognitive behavioral therapy has been proven in controlled clinical trials as highly effective option in both short-term and long-term treatment. The aim of the treatment should always be achievement of a full remission; otherwise there is an increased risk of relapse. Drugs used to treat anxiety disorders should be chosen based on generally accepted guidelines and their adverse reactions and limitations should always be considered from person to person. Antidepressants are preferred to benzodiazepines, with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) as the first choice.
Key words: anxiety disorders, pharmacotherapy, cognitive behavioral therapy.
Key words MeSH: anxiety disorders – drug therapy; cognitive therapy; behavioral therapy.
created by © zooom.sk s.r.o.