Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové
Zpráva z 18. Kongresu ECNP v Amsterdamu
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Petr Augustin
Psychiatrická léčebna, Opava; Psychiatrická ambulance, Železniční poliklinika, Ostrava
Cipralex a panická porucha
MUDr. Jiří Masopust, Mgr. Zuzana Říhová, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Alena Zumrová
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové; Psychiatrická ambulance, Brandýs nad Labem; Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kognitivní a emoční změny u spinocerebelární ataxie
MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Terapie úzkosti v akutní gerontopsychiatrii, možnosti léčby a jejich úskalí
MUDr. Alena Novotná, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Výskyt deprese u nemocných s roztroušenou sklerozou
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., doc. MUDr. Viera Kořínková, prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Depresie vo vyššom veku – klinické charakteristiky a špecifiká ich liečby
Depresie patria medzi najčastejšie psychické poruchy starých ľudí. Zdravotný, ekonomický a sociálny dopad týchto porúch v starobe je vážnejší ako v mladších vekových obdobiach. Depresia v starobe patria tiež medzi zriedkavo diagnostikované a ešte zriedkavejšie adekvátne liečené psychické poruchy. Prehľadná práca referuje o novších zisteniach, ktoré sa týkajú epidemiológie, etiológie a klinických charakteristík depresií v starobe. Vyšší vek ovplyvňuje všeobecné zásady farmakoterapie a profylaxie depresie. Pôsobí ako patoplastický faktor na klinické prejavy a priebeh depresie. Zvyšuje citlivosť na niektoré nežiaduce účinky antidepresív, napr. na extrapyramídové, kardiovaskulárne, kognitívne. Je limitujúcim faktorom zaradenia do kontrolovaných štúdií a takto ovplyvňuje rozsah zistení kvality EBM (Evidence Based Medicine – medicíny založenej na dôkazoch). Prehľad literárnych údajov o liečbe sa obmedzil na akútnu liečbu antidepresívami a biologickými metódami.
Kľúčové slová: depresia, vyšší vek, epidemiológia, etiológia, príznaky, klinické formy, antidepresíva, elektrokonvulzívna liečba.
Kľúčové slová MeSH: depresia – epidemiológia, diagnostika, ľudia vyššieho veku; depresia – etiológia, farmakoterapia, ľudia vyššieho veku; antidepresíva.

DEPRESSIONS IN HIGHER AGE – CLINICAL SIGNS AND SPECIFICS OF THEIR TREATMENT
Depressions belong among the most frequent mental disorders of elderly people. Health, economical and social impact of these disorders in years is more significant compared to that in younger age. Elderly depressions belong among rarely diagnosed and even more rarely adequately treated mental disorders. The overview article refers to new discoveries regarding epidemiology, aetiology and clinical characteristics of depressions in elderly. Old age has an influence on general principles of pharmacotherapy and prophylaxis of depression. It acts as pathoplastic factor on clinical signs and a course of the depression. It increases the sensitivity to some of the adverse effects of antidepressants, e.g. extrapyramidal, cardiovascular and cognitive. It is a limiting factor for inclusion to controlled studies and in this way influences the quality of information of evidence based medicine. List of references is limited for acute treatment of depression by antidepressants and biological methods.
Key words: depression, elderly, epidemiology, symptoms, clinical forms, antidepressants, electroconvulsive therapy.
Key words MeSH: depression – epidemiology, diagnosis, elderly; depression – etiology, drug therapy, elderly; antidepressive agents.
prof. MUDr. Karel Šonka, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Moderní farmakoterapie nespavosti
MUDr. Mgr. Zlata Baraníková, PhDr. Marie Nesrstová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha; 2. Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou atypických forem mentální anorexie olanzapinem u dětí a adolescentů
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Farmakoterapie a psychoterapie úzkostných poruch
created by © zooom.sk s.r.o.