Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Michal Patarák
Holistická podstata psychiatrie
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Nové diagnózy v klasifikácii DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, Národní ústav duševního zdraví, Česká republika
Duální antidepresiva – použití v klinické praxi
PhDr. Tomáš Divéky, PhD.
Psychiatrická klinika FN Trenčín
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Psychiatrická klinika FN Trenčín
MUDr. Róbert Košťan
Psychiatrická klinika FN Trenčín
MUDr. Bohdana Bírešová
Psychiatrická klinika FN Trenčín
doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Ústav fyziológie JLF UK, Martin
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Neurokognitívne deficity u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU v Brně
Léčba insomnie u dětí s ADHD
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky
Osobnosť závislého pacienta v kontexte Cloningerovej teórie osobnosti – prehľad výskumných zistení
MUDr. Mária Martinove, ml.
CPLDZ OLÚP, n. o., Predná Hora, FZaSP TRUNI, Trnava
Nové psychoaktívne látky rastlinného pôvodu na drogovej scéne
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Iveta Fizíková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Fóbia z tehotných žien – realita alebo mýtus?
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, s. r. o., Bratislava
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
Katedra psychológie FiF UK, Bratislava
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Psychoticky motivovaná objednaná vražda – kazuistika
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
MUDr. Kornélia Miškovičová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
MUDr. Martin Halaj
NZZ JESSENIUS – diagnostické centrum, a. s., Nitra
Kazuistika interiktálnej psychózy u pacientky s temporálnou epilepsiou a meziálnou temporálnou sklerózou
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Ján Pečeňák: Klasifikácia v psychiatri.i Nová elektronická kniha Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Proč a jak psát kazuistiku?
Mgr. Dana Chmelařová
Neurologická klinika FN Plzeň, Psychiatrická klinika FN Plzeň, Lékařská fakulta UK Plzeň
MUDr. Hana Vacovská
Neurologická klinika FN Plzeň
Epileptické a psychogenní neepileptické záchvaty: přínos jednotné terminologie a možnosti psychoterapeutické péče
created by © zooom.sk s.r.o.