Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Vanda Franková1, MUDr. Iveta Serbinová1, MUDr. Radoslav Matěj2,3, MUDr. František Koukolík, DrSc.2, MUDr. Jakub Sikora3, MUDr. Tomáš Belšan4
1Psychiatrická léčebna Dobřany, 2Národní referenční laboratoř pro diagnostiku lidských TSE/CJD (NRL TSE/CJD) při Oddělení patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, 3Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a V
Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, kazuistika familiární formy onemocnění
MUDr. Jaroslav Poláček
Soukromý psychiatr a sexuolog, nová poliklinika Masarykův dům, Trutnov
Případ čerstvé těžké akutní mánie s psychotickými příznaky
MUDr. Libuše Stárková, CSc., Markéta Luňáčková
Psychiatrická klinika FN Olomouc, SZF Ostravské Univerzity Ostrava
Štíhlost v hodnotové hierarchii žen a mužů moravského regionu
MUDr. Dana Ignjatovičová1, MUDr. Milan Ignjatovič1, Mgr. Michala Knišková1, Silvia Beatriz Schweitzer2
1Psychiatrické ambulancie, Psychomed Svätosávsky 2Psychiatric Clinic Buenos Aires, Argentina
Porovnanie výskytu suicidálnych myšlienok u ambulantných psychiatrických pacientov a pacientov bez psychiatrickej záťaže
MUDr. Helena Kučerová
Hranice na Moravě
Venlafaxin – tři a půl roku podávání v psychiatrické ambulanci
MUDr. Roman Pilch
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Odvykací stav s deliriem po odnětí zolpidemu
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Skupinová terapie závislých na alkoholu v ambulantní praxi – psychodynamické aspekty
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF, Praha
Stres, emoce a poruchy příjmu potravy
Cílem tohoto sdělení je ukázat nárůst nových poznatků o mechanizmech stresu v preklinických i klinických oborech a jejich význam u poruch příjmu potravy (PPP). Vztah stresu ke vzniku somatického i psychického onemocnění byl sice zkoumán od starověku, ale v posledních desetiletích tato literatura, stejně jako literatura o PPP, nesmírně narůstá. Jedním z přínosů 20. století je rozlišení obecných a specifických aspektů stresu a poznatky o patofyziologických a biochemických korelátech reakcí na stres. Pochopení etiopatogeneze, vývojové dynamiky patologického jídelního chování a mechanizmu nutriční a energetické homeostázy vyžaduje další integrující, koncepční práci, literatura zatím není konzistentní. Existují i terminologické rozdíly mezi klinickými a preklinickými obory (např. jsou různě chápány pojmy stresory-stresové životní události, stres jako spouštěč či jako komplexní reakce) a jsou stále hledány vhodné metodologické přístupy pro klinický výzkum stresu u PPP (11).
Kľúčové slová: stres, poruchy příjmu potravy, psychologické, biologické a sociální faktory.

Stress, emotions and disorders of food intake
The aim of this report is to show an increase in new pieces of knowledge on mechanisms of stress in preclinical and clinical branches and their importance in disorders of food intake. Relationship of stress to somatic and psychic disease has been studied since antiquity, but in recent decades literature on this, as the one on food intake disorders, grows enormously. One of the twentieth century‘s contributions is a differentiation of general and specific aspects of stress and informations about pathophysiological and biochemical correlates of reactions to stress. In food intake disorders, an integration of clinical findings and informations from individual theoretical branches requires consolidative, conceptual work to understand etiopathogenesis of the beginning and the dynamics of development in pathological eating behaviour and mechanisms of nutrition and energy homeostasis. Literature is not consistent so far. There are some differences between clinical and preclinical branches in terminology (e.g. there is different understanding of stress tiggers – stresful life events, stress as a starter or as a complex reaction) and suitable methodological approaches for clinical research of a stress in food intake disorders are still being searched.
Key words: stress, food intake disorders, psychological and biological and social factors.
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Stárnutí ženy a hormonální substituční terapie
MUDr. Jela Hrnčiarová
OLÚP Predná Hora, CPLDZ
Medikamentózne ovplyvnenie cravingu
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Diferenciální diagnostika dětské manie a hyperkinetické poruchy (ADHD)
V SKRATKE
MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, Centrum pro Alzheimerovu chorobu
Duševní poruchy ve stáří
created by © zooom.sk s.r.o.