Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Hormonální substituční terapie a demence
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Milnacipran u depresivních nemocných starších 60 let
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., MUDr. Lucie Pilařová, MUDr. Olga Kulísková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Účinnost a snášenlivost léčby úzkostných poruch paroxetinem a alprazolamem
KOMENTÁRE
MUDr. Mária Tormašiová, Ph.D.
Neurologická klinika LF UPJŠ1
MUDr. Eva Feketeová
FNsP, Košice
Poruchy správania v REM spánku
Bdelosť je obvykle spojená s vedomím a svalovým napätím, pre REM spánok (rapid eye movement) sú typické živé sny a svalová atonia. Medzi týmito stavmi existuje viacero kombinácií a ich klinická manifestácia závisí na tom, či vychodzí stav je bdelosť, alebo REM spánok. Bdelé automatické správanie ako súčasť REM predstavuje poruchu správania v REM spánku (REM sleep behavior disorders – RBD), ktorá je najlepšie študovanou parasomniou a je predmetom tohoto prehľadu.
Kľúčové slová: poruchy správania v REM, spánok, polysomnografia.

Behavioral disturbances during REM sleep
Vigilance is usually associated with consciousness and muscle tone, on the contrary vivid dreams and muscle atonia are typical for REM (rapid eye movement) sleep. Between these two states there are a few combinations, manifestations of which depend on initial circumstances, whether it is REM sleep or vigilant state. Vigilant automatic behavior as a part of REM represents behavioral disturbance during REM sleep (REM sleep behavior disorders – RBD), which is the best studied parasomnia and is the topic discussed in this review.
Key words: behavioral disturbances during REM, sleep, polysomnography.
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie
Perinatální rizika a hyperkinetický syndrom
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzi
Poruchy výživy u Alzheimerovy demence a možnosti jejich ovlivnění
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Léčba psychických komplikací Parkinsonovy nemoci
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Alkohol, drogy a niektoré iné psychotropné látky vo vzťahu k epilepsii
MUDr. Renata Zámečníková, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Farmakoterapie u mentální anorexie
V SKTRATKE
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice
Principy krizové intervence
created by © zooom.sk s.r.o.