Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Hormonální substituční terapie a demence
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Milnacipran u depresivních nemocných starších 60 let
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., MUDr. Lucie Pilařová, MUDr. Olga Kulísková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Účinnost a snášenlivost léčby úzkostných poruch paroxetinem a alprazolamem
KOMENTÁRE
MUDr. Mária Tormašiová, Ph.D.
Neurologická klinika LF UPJŠ1
MUDr. Eva Feketeová
FNsP, Košice
Poruchy správania v REM spánku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie
Perinatální rizika a hyperkinetický syndrom
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzi
Poruchy výživy u Alzheimerovy demence a možnosti jejich ovlivnění
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Léčba psychických komplikací Parkinsonovy nemoci
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Alkohol, drogy a niektoré iné psychotropné látky vo vzťahu k epilepsii
MUDr. Renata Zámečníková, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Farmakoterapie u mentální anorexie
V SKTRATKE
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice
Principy krizové intervence
Krize je jedním z nejčastějších důvodů vyhledání psychiatrické péče. Období krize je východiskem pro vyšší morbiditu i mortalitu. Psychiatři u klientů v krizi obvykle diagnostikují poruchu přizpůsobení (nejčastější diagnóza na krizových centrech), neboť poruchy přizpůsobení podle MKN-10 navazují na významné životní změny či stresové události a projevují se tísní, poruchami emocí, narušením sociálního fungování a výkonu. Příznaky zahrnují zpravidla depresivní náladu, úzkost, obavy, poruchy chování, a u adolescentů výbuchy násilí. U dospělých porucha přizpůsobení zpravidla odeznívá do šesti měsíců, u třetiny však přetrvává i po roce. Epidemiologické studie poruch přizpůsobení nejsou, postižení lidé však vyhledávají zdravotnická zařízení, ženy 2× častěji, u adolescentů je častou komplikací suicidální pokus. Krizová intervence (KI) je terapeutické vedení klienta v krizi, především pomocí krátké psychoterapie.
created by © zooom.sk s.r.o.