Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Hormonální substituční terapie a demence
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Milnacipran u depresivních nemocných starších 60 let
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., MUDr. Lucie Pilařová, MUDr. Olga Kulísková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Účinnost a snášenlivost léčby úzkostných poruch paroxetinem a alprazolamem
KOMENTÁRE
MUDr. Mária Tormašiová, Ph.D.
Neurologická klinika LF UPJŠ1
MUDr. Eva Feketeová
FNsP, Košice
Poruchy správania v REM spánku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie
Perinatální rizika a hyperkinetický syndrom
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzi
Poruchy výživy u Alzheimerovy demence a možnosti jejich ovlivnění
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Léčba psychických komplikací Parkinsonovy nemoci
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Alkohol, drogy a niektoré iné psychotropné látky vo vzťahu k epilepsii
Prehľadný článok prináša informáciu o vzťahoch medzi alkoholom a psychofarmakologicky pôsobiacimi látkami. Z hľadiska rizika spustenia epileptického záchvatu je alkohol najrizikovejší pri akútnej intoxikácii a pri jeho náhlom vysadení. Kokaín a aj heroín majú tiež prokonvulzívnu aktivitu. Vzťah kanabinoidov a epilepsie je rozporný. Psychostimulancia spúšťajú epileptické záchvaty väčšinou len pri nadmernom dávkovaní. Vzhľadom k vysokej prevalencii epilepsie v populácii a zvyšujúcom sa počte závislých osôb sa problematika ich vzájomných vzťahov dostáva čoraz častejšie do popredia pozornosti v lekárskej praxi.
Kľúčové slová: epilepsia, alkohol, alkoholizmus, drogy, toxikománia.

Alcohol, drugs and some other psychotropic substances in association with epilepsy
The paper offers the informative review of relationship between alcohol and psychopharmacologically effective drugs. Regarding the risk of triggering an epileptic paroxysm, alcohol is the most dangerous during acute intoxication or sudden intake cessation. Cocaine and heroine possess proconvulsive activity as well. Association between cannabis and epilepsy is controversial. Stimulants trigger epileptic paroxysms mainly using excessive dosage. Due to high prevalence of epilepsy and rising numbers of drug addicts, questions regarding mutual relations have been attracting lots of medical attention recently.
Key words: epilepsy, alcohol, alcohol abuse, drugs, toxicomania.
MUDr. Renata Zámečníková, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Farmakoterapie u mentální anorexie
V SKTRATKE
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice
Principy krizové intervence
created by © zooom.sk s.r.o.