Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Hormonální substituční terapie a demence
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Milnacipran u depresivních nemocných starších 60 let
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., MUDr. Lucie Pilařová, MUDr. Olga Kulísková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Účinnost a snášenlivost léčby úzkostných poruch paroxetinem a alprazolamem
KOMENTÁRE
MUDr. Mária Tormašiová, Ph.D.
Neurologická klinika LF UPJŠ1
MUDr. Eva Feketeová
FNsP, Košice
Poruchy správania v REM spánku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie
Perinatální rizika a hyperkinetický syndrom
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzi
Poruchy výživy u Alzheimerovy demence a možnosti jejich ovlivnění
Alzheimerova choroba bývá v pokročilých stádiích spojena nejen s poruchou příjmu potravy v souvislosti s demencí, ale i se změnami intermediálního metabolizmu s odrazem na orgánové funkce, energetický metabolizmus a metabolizmus mikronutrientů. Tyto změny mohou mít přímý i nepřímý vliv na nutriční stav nemocného. Patofyziologické mechanizmy jsou pravděpodobně specifické tomuto typu demence a jejich souvislosti dosud nejsou objasněny. Z hlediska klinické praxe může základní diagnostika stavu výživy a správná nutriční intervence významně oddálit rozvoj malnutrice s úbytkem aktivní tělesné hmoty a zpomalit invalidizaci nemocného. Základními prostředky nutriční intervence jsou kontrolovaný perorální příjem a sipping, u pokročilé nebo prohlubující se malnutrice enterální výživa a parenterální výživa.
Kľúčové slová: demence, Azlheimerova choroba, malnutrice, enterální výživa, parenterální výživa.

Disorders of nutrition in alzheimer‘S disease and options for therapeutic access
In severe stages, Alzheimer´s dementia is commonly associated not only with disturbances of nutritional intake determined directly by dementia, but also with dysregulations of intermediate metabolism with impact on organ functions, energetic metabolism, and metabolism of micronutrients. These changes deteriorate significantly nutritional state of the patient. Pathophysiological mechanisms seem to be specific to this type of dementia but the consequences stay still unexplained. The clinical therapeutic endpoint is based on early diagnosis of malnutrition followed by appropriate nutritional intervention which effectivelly limit development of malnutrition with loss of lean body mass and progress of invalidisation due to cachexia. Balanced oral intake and sipping are the elemental means of nutritional intervention in patients with dementia. Enteral nutrition and parenteral nutrition are indicated in severe states of malnutrition.
Key words: dementia, Alzheimer disease, malnutrition, enteral nutrition, parenteral nutrition.
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Léčba psychických komplikací Parkinsonovy nemoci
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Alkohol, drogy a niektoré iné psychotropné látky vo vzťahu k epilepsii
MUDr. Renata Zámečníková, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Farmakoterapie u mentální anorexie
V SKTRATKE
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice
Principy krizové intervence
created by © zooom.sk s.r.o.