Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Postoje k homosexualite... vieme, o čom je reč?
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
Schizofrénia a ostatné psychotické poruchy v DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Marek Macák
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Dana Kertészová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Pavlína Chrenková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Jiří Michalec
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Nina Nechanická
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Hana Krupníková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí
MUDr. Marián Kolenič
Oddelenie psychiatrie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Problematika infanticídia v psychiatrii: teoretické východiská, klinická prax
MUDr. Michal Patarák
Oddelenie psychiatrie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurochemické koreláty suicidálneho správania
Záujem o neurochémiu suicidálneho správania začal v šesťdesiatych rokoch, keď sa u depresívnych suicidálnych pacientov objavilo zvýšenie hladín 17-hydroxykortikosteroidov v moči. Odvtedy sa mnoho štúdií snažilo odhaliť neurobiologické a genetické základy suicidality. Prehľadový článok sumarizuje najpozoruhodnejšie neurochemické nálezy vo viacerých neurotransmiterových systémoch, predovšetkým však v sérotonínergickom systéme a hypotalamo-hypofýzo-nadobličkovej osi.
Kľúčové slová: suicidálne správanie, sérotonínergický systém, noradrenergický systém, dopamínergický systém, hypotalamo-hypofýzo-nadobličková os.

Neurochemical correlates of suicidal behavior
Interest in the neurochemistry of suicidal behavior began in the 1960s, when an increase in 17-hydroxycorticosteroid levels was discovered in the urine of depressed suicidal patients. Since then, many studies have tried to uncover the neurobiological and genetic underpinnings of suicidality. This review summarizes the most remarkable neurochemical findings in several neurotransmitter systems, particularly the serotonergic system and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis.
Key words: suicidal behavior, serotonergic system, noradrenergic system, dopaminergic system, hypothalamic-pituitary-adrenal axis.
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Anti-NMDAR encefalitída a schizofrénia, zaujímavé prieniky a súvislosti
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD.
Psychiatrická nemocnice, Kroměříž, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP, Olomouc
Naše zkušenosti s léčbou behaviorálních a psychologických příznaků trazodonem u pacientek s mírnou nebo středně těžkou Alzheimerovou chorobou
MUDr. Gabriela Vrbová
Oddelenie dlhodobej liečby – muži, Pohronský Ruskov, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Kombinovaná liečba psychofarmakami pri chronickom algickom syndróme
V SKRATKE
MUDr. Ľubica Ferenčáková
Psychiatrická ambulancia, Košice
Reálne možnosti liečby duševných porúch v súlade s SPC
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Radkin Honzák
PSYCHOPATI Z RUBU I LÍCE (recenzia)
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
XI. Slovenský psychiatrický zjazd, 12. – 14. jún 2014, Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Petra Stanková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Jana Nyklesová
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Odmítání jídla v gerontopsychiatrii
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy
created by © zooom.sk s.r.o.