Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Postoje k homosexualite... vieme, o čom je reč?
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
Schizofrénia a ostatné psychotické poruchy v DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Marek Macák
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Dana Kertészová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Pavlína Chrenková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Jiří Michalec
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Nina Nechanická
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Hana Krupníková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí
MUDr. Marián Kolenič
Oddelenie psychiatrie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Problematika infanticídia v psychiatrii: teoretické východiská, klinická prax
MUDr. Michal Patarák
Oddelenie psychiatrie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurochemické koreláty suicidálneho správania
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Anti-NMDAR encefalitída a schizofrénia, zaujímavé prieniky a súvislosti
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD.
Psychiatrická nemocnice, Kroměříž, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP, Olomouc
Naše zkušenosti s léčbou behaviorálních a psychologických příznaků trazodonem u pacientek s mírnou nebo středně těžkou Alzheimerovou chorobou
Cíl: Cílem studie bylo zjistit, zda trazodon příznivě ovlivňuje behaviorální a psychologické příznaky u pacientek trpících demencí při Alzheimerově chorobě. Soubor a metodika: Byla uspořádána šestitýdenní prospektivní studie u seniorek přijatých k hospitalizaci na Ženský gerontopsychiatrický primariát Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v období říjen 2013 až březen 2014. Soubor tvořilo vstupně 58 pacientek (65+) odeslaných k hospitalizaci pro poruchy chování nebo poruchy afektivity provázejících demenci při Alzheimerově chorobě, v rámci demence při Alzheimerově chorobě. Použité měřící nástroje: Mini-Mental State Examination (MMSE), škála BEHAVE-AD (část hodnotící klinickou symptomatologii), 15-položková Geriatrická depresivní škála GDS(15) a Hamiltonova škála pro hodnocení úzkosti (HAM-A). Tyto měřící nástroje byly použity na počátku hospitalizace a 6. týden hospitalizace. Léčba behaviorálních a psychologických příznaků spočívala v podávání trazodonu, byla dodržena zásada monoterapie trazodonem. Výsledky:Během šestitýdenní léčby trazodonem došlo ke klinicky významnému zlepšení poruch chování, ústupu depresivity i anxiety, léčba trazodonem nebyla u žádné pacientky přerušena nebo zaměněna za jiný léčebný postup. Závěr:Trazodon může perspektivním lékem při léčbě behaviorálních a psychologických příznaků u demence při Alzheimerově chorobě.
Kľúčové slová: demence, trazodon, deprese, úzkost, poruchy chování.

Our experience with behavioral and psychological symptoms treatment with trazodone treatment in patients with mild or moderate Alzheimer´s disease
Objective:Goal of the study was to test trazodone ability to improve behavioral and psychological symptoms in patients with Alzheimer´s disease. Patients and methods:6-week lasting prospective study in patients admitted to women psychogeriatric wards of Mental hospital in Kroměříž from October 2013 to March 2014 has been designed. Group consisted of 58 patients older than 65, with clinical diagnosis of Alzheimer´s disease, who were reffered to hospitalization Instruments used in the study: Mini-Mental State Examination (MMSE), Behavioral pathology in Alzheimer´s disease scale BEHAVE-AD (part evaluating clinical symptomatology), 15-item Geriatric depression scale GDS(15), and Hamilton anxiety rating scale (HAM-A). These instruments were used initially at the beginning of hospitalization and then 6th week of hospitalization. Trazodone was used for treating behavioral and psychological symptoms of Alzheimer´s disease, monotherapy with trazodone was allowed only. Results:After 6-week treatment with trazodone there was significant improvement in behavioral and psychological symptoms, including depression and anxiety, treatment with trazodone was not interrupted or changed in none of patients. Conclusion:Trazodone could be a perspective drug for treating behavioral and psychological symptoms in Alzheimer´s disease.
Key words: dementia, trazodone, depression, anxiety, behavioral disturbances.
MUDr. Gabriela Vrbová
Oddelenie dlhodobej liečby – muži, Pohronský Ruskov, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Kombinovaná liečba psychofarmakami pri chronickom algickom syndróme
V SKRATKE
MUDr. Ľubica Ferenčáková
Psychiatrická ambulancia, Košice
Reálne možnosti liečby duševných porúch v súlade s SPC
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Radkin Honzák
PSYCHOPATI Z RUBU I LÍCE (recenzia)
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
XI. Slovenský psychiatrický zjazd, 12. – 14. jún 2014, Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Petra Stanková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Jana Nyklesová
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Odmítání jídla v gerontopsychiatrii
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy
created by © zooom.sk s.r.o.