Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Postoje k homosexualite... vieme, o čom je reč?
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
Schizofrénia a ostatné psychotické poruchy v DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Marek Macák
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Dana Kertészová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Pavlína Chrenková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Jiří Michalec
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Nina Nechanická
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Hana Krupníková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí
Článek pojednává o současných projevech mobbingu ve společnosti s důrazem na oblast zdravotnictví. Autoři ve svém přehledu shrnují a popisují jednotlivé projevy agrese, šikany, mobbingu i bossingu v pracovních kolektivech. Upozorňují na nebezpečnost a na narůstající výskyt těchto jevů ve společnosti, což stručně dokumentují z několika výzkumných projektů. Zabývají se tím, kdo je označován za pů-vodce mobbingu, kdo je obětí, jak tyto formy nevhodného chování probíhají, jak jim lze předcházet a jak tyto situace řešit.
Kľúčové slová: agrese, agresivita, současné projevy agrese a šikany, mobbing, bossing, zdravotnictví.

Mobbing – Serious Problems in Work Relations, With Special Reference to Health Care Settings
The article talks about the manifestations of mobbing, specific fr contemporary society and health care settings. The authors summarize and describe various displays of violence, bullying, mobbing, bossing, and other forms of problem behavior in the context of work relations. They point out the dangers of such behaviour and its growing occurence, supplying their assertions with the outcomes of several research projects. In the article, they provide a definition of the perpetrators of mobbing, its victims, the way mobbing is usually played out, and the ways to prevent and solve these types of situations.
Key words: aggression, current displays of aggression, bullying, mobbing, bossing, health care.
MUDr. Marián Kolenič
Oddelenie psychiatrie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Problematika infanticídia v psychiatrii: teoretické východiská, klinická prax
MUDr. Michal Patarák
Oddelenie psychiatrie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurochemické koreláty suicidálneho správania
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Anti-NMDAR encefalitída a schizofrénia, zaujímavé prieniky a súvislosti
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD.
Psychiatrická nemocnice, Kroměříž, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP, Olomouc
Naše zkušenosti s léčbou behaviorálních a psychologických příznaků trazodonem u pacientek s mírnou nebo středně těžkou Alzheimerovou chorobou
MUDr. Gabriela Vrbová
Oddelenie dlhodobej liečby – muži, Pohronský Ruskov, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Kombinovaná liečba psychofarmakami pri chronickom algickom syndróme
V SKRATKE
MUDr. Ľubica Ferenčáková
Psychiatrická ambulancia, Košice
Reálne možnosti liečby duševných porúch v súlade s SPC
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Radkin Honzák
PSYCHOPATI Z RUBU I LÍCE (recenzia)
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
XI. Slovenský psychiatrický zjazd, 12. – 14. jún 2014, Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Petra Stanková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Jana Nyklesová
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Odmítání jídla v gerontopsychiatrii
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy
created by © zooom.sk s.r.o.