Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Postoje k homosexualite... vieme, o čom je reč?
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
Schizofrénia a ostatné psychotické poruchy v DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Marek Macák
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Dana Kertészová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Pavlína Chrenková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Jiří Michalec
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Nina Nechanická
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mgr. Hana Krupníková
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy 1. LF a VFN v Praze
Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí
MUDr. Marián Kolenič
Oddelenie psychiatrie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Problematika infanticídia v psychiatrii: teoretické východiská, klinická prax
MUDr. Michal Patarák
Oddelenie psychiatrie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurochemické koreláty suicidálneho správania
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Anti-NMDAR encefalitída a schizofrénia, zaujímavé prieniky a súvislosti
Anti-NMDA receptor encefalitída je autoimúnne ochorenie, pri ktorom protilátky napádajú NMDA (N-methyl-D-aspartate) – typ glutamátových receptorov. U viac ako 2/3 pacientov dominujú psychiatrické príznaky, a preto môžu byť najskôr privedení na psychiatriu. Ide o symptómy patriace do obrazu schizofrénie, bludy, halucinácie a katatónne príznaky. Akútne psychotickí pacienti s počínajúcou schizofréniou majú zvýšenú prevalenciu anti-NMDAR protilátok. Množia sa dôkazy, že by časť prípadov schizofrénie mohla byť podmienená protilátkami a je potrebné, aby psychiatri zvažovali túto etiológiu v rámci diferenciálnej diagnostiky prvej epizódy psychózy.
Kľúčové slová: NMDA receptor, autoimunita, akútna psychóza, schizofrénia.

Anti-NMDAR encephalitis and schizophrenia, interesting penetrations and relation
Anti-NMDA receptor encephalitis is an autoimmune disorder in which antibodies attack NMDA (N-methyl-D-aspartate)-type glutamate receptors. Over two-thirds of patients have prominent psychiatric symptoms, or may present to psychiatric services in the first instance. The psychiatric symptoms are those seen in schizophrenia including delusions, hallucinations, and catatonic movement disorder. Acutely ill patients with an initial schizophrenia diagnosis show an increased prevalence of NMDAR antibodies. There is growing evidence that a proportion of schizofrenia may be antibody mediated and psychiatrists need to start to consider this aetiology in presentation of first-episode psychosis.
Key words: NMDAreceptor, autoimmune, acute psychosis, schizophrenia.
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD.
Psychiatrická nemocnice, Kroměříž, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP, Olomouc
Naše zkušenosti s léčbou behaviorálních a psychologických příznaků trazodonem u pacientek s mírnou nebo středně těžkou Alzheimerovou chorobou
MUDr. Gabriela Vrbová
Oddelenie dlhodobej liečby – muži, Pohronský Ruskov, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Kombinovaná liečba psychofarmakami pri chronickom algickom syndróme
V SKRATKE
MUDr. Ľubica Ferenčáková
Psychiatrická ambulancia, Košice
Reálne možnosti liečby duševných porúch v súlade s SPC
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Radkin Honzák
PSYCHOPATI Z RUBU I LÍCE (recenzia)
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
XI. Slovenský psychiatrický zjazd, 12. – 14. jún 2014, Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Petra Stanková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Jana Nyklesová
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Odmítání jídla v gerontopsychiatrii
doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF Praha
Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy
created by © zooom.sk s.r.o.