Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marek Pérez
Psychiatrické oddělení NsP Havířov
Akutní psychotická porucha v poporodním období versus Myastenia gravis
MUDr. Martina Brychtová
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Psychotická porucha u sclerosis multiplex
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FNB Brno – Bohunice
Somatická onemocnění a nezaměstnanost
MUDr. Andrea Marsalová, Mgr. Lenka Práznovská, Mgr. Anton Heretik, Ph.D., MUDr. Dušan Alakša
Psychiatrická klinika SPAM FN Ružinov, Bratislava Katedra psychológie FFUK, Bratislava
Poruchy pamäti u pacientov so schizofréniou
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Kognitivně behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, III. LF UK Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha, I. LF UK
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha, II. neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 1. díl
MUDr. Jan Vevera, MUDr. Tereza Uhrová, MUDr. Roman Jirák, CSc., MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a I. LF UK, Praha
Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Laboratoř pro výzkum biodiverzity, Praha
Ing. Mgr. Vojtěch Ort
Sdružení pro audit a řízení informačních systémů, Praha
Násilné chování a možnosti jeho ovlivnění
MUDr. Zdeněk Faldyna, doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Psychiatrická problematika u roztroušené sklerózy
Autoři přinášejí přehled psychických změn a poruch spojených s diagnostickou jednotkou roztroušené sklerózy a s její léčbou. Projevy tohoto onemocnění přesahují hranice neurologie a imunologie a vyžadují i psychiatrickou léčbu. V článku jsou zvlášť popsána narušení kognitivních funkcí, afektivní poruchy a psychotické stavy vyskytující se při roztroušené skleróze, zmíněny jsou i obvyklé a experimentální terapeutické postupy.
Kľúčové slová: roztroušená skleróza, organické psychotické poruchy, organické poruchy nálady.

The psychiatric questions in sclerosis multiplex
The authors give a review of psychic changes and disorders accompanying diagnostic entity of sclerosis multiplex and its treatment. Symptoms of this disease extend beyond neurology and immunology and require even psychiatric care. The article describes especially disturbances in cognitive functions, affective disorders and psychotic states occurring in sclerosis multiplex, this common and experimental therapeutic approaches are mentioned.
Key words: sclerosis multiplex, organic psychotic disorders, organic mood swings.
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP Olomouc
Milnacipran v dlouhodobé léčbě deprese
V SKTRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika LFUP Olomouc
Komplexní terapie deprese
created by © zooom.sk s.r.o.