Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marek Pérez
Psychiatrické oddělení NsP Havířov
Akutní psychotická porucha v poporodním období versus Myastenia gravis
MUDr. Martina Brychtová
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Psychotická porucha u sclerosis multiplex
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FNB Brno – Bohunice
Somatická onemocnění a nezaměstnanost
MUDr. Andrea Marsalová, Mgr. Lenka Práznovská, Mgr. Anton Heretik, Ph.D., MUDr. Dušan Alakša
Psychiatrická klinika SPAM FN Ružinov, Bratislava Katedra psychológie FFUK, Bratislava
Poruchy pamäti u pacientov so schizofréniou
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Kognitivně behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, III. LF UK Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha, I. LF UK
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha, II. neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 1. díl
Dystymií trpí přinejmenším 3–5% dospělých, což vytváří významný zdravotní problém. Pacienti mají zřídka diagnózu dystymie samotné, častěji splňují kritéria pro více diagnóz. Dystymie se překrývá s depresivní poruchou, úzkostnými poruchami, abúzem návykových látek a poruchami osobnosti nebo je komorbidní se somatickými nemocemi. Reklasifikace dystymie mezi poruchy nálady v DSM-III podnítila široké užití antidepresivní medikace u této jednotky. Léčba: Tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake serotoninu, inhibitory monoaminooxydázy se ukázaly být účinné v krátkodobé léčbě i v prevenci relapsu a rekurence. Nedávné kontrolované studie prokázaly velmi dobrou efektivitu amisulpridu v této indikaci. Amisulprid prokázal kratší latenci terapeutické odpovědi než fluoxetin.
Kľúčové slová: dystymie, symptomatologie, diagnostická kritéria, diferenciální diagnóza, farmakoterapie

Dysthymia and its therapy
Dysthymic disorder affects about 3–5% of adults, which makes it a significant public health problem. Dysthymic patients rarely carried the diagnosis of dysthymia alone; rather, these patients frequently met criteria for several diagnoses. Dysthymie overlap frequently with major depression, anxiety disorders, substance abuse and personality disorders. It can also be comorbid with medical disorders. The reclassification of dysthymic disorder as a mood disorder in DSM-III encouraged the use of antidepressant medication in treatment. Treatment: Tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin-2receptor antagonists and monoamine oxidase inhibitors have demonstrated efficacy in the short-term term treatment and prevents relapse and recurrence. Recent controlled studies proved the efficacy of amisupride in the treatment of dysthymic disorder. Amisulpride presented a shorter latency of response comparing with fluoxetine.
Key words: dysthymia, symptomatology, diagnostic criteria, differential diagnosis, pharmacotherapy.
MUDr. Jan Vevera, MUDr. Tereza Uhrová, MUDr. Roman Jirák, CSc., MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a I. LF UK, Praha
Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Laboratoř pro výzkum biodiverzity, Praha
Ing. Mgr. Vojtěch Ort
Sdružení pro audit a řízení informačních systémů, Praha
Násilné chování a možnosti jeho ovlivnění
MUDr. Zdeněk Faldyna, doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Psychiatrická problematika u roztroušené sklerózy
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP Olomouc
Milnacipran v dlouhodobé léčbě deprese
V SKTRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika LFUP Olomouc
Komplexní terapie deprese
created by © zooom.sk s.r.o.