Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
DSM-5 – nové vydanie klasifikácie psychických porúch Americkej psychiatrickej spoločnosti
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická ambulancia, Vavrušová Consulting s.r.o., Bratislava
Neurokognitívne poruchy v DSM-5
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
Metabolický syndróm v kontexte psychiatrických porúch a psychotropnej liečby
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Vybrané neurobiologické aspekty syndrómu závislosti od alkoholu
doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Psychiatrická ambulancia, Pro mente sana, s.r.o., Trenčín, Institut sociálního zdraví, Palackého univerzita, Olomouc, ČR
Mgr. Hana Vojtová
Denný psychiatrický a psychoterapeutický stacionár, Trenčín
Posttraumatická stresová porucha
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Postoje psychiatrů k depotní léčbě
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Petra Holanová
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Miroslav Sekot
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Závislost na tramadolu u pacientek s poruchou příjmu potravy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
Inovácia a štandardizácia výučby predmetu Psychiatria v anglickom jazyku na LF UK v Bratislave
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Jana Vyskočilová
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Etika a psychoterapie
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
predsedkyňa Psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
XIII. psychofarmakologické sympózium v Smoleniciach – správa z podujatia
NEKROLÓG
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Odišiel docent Andrej Stančák, jeden z najvýznamnejších zakladateľov klinickej psychológie na Slovensku
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Demence s Lewyho tělísky
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Praha
Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D.
Institut pro behaviorální a ekonomická studia
Diagnostika a psychoterapie „nových“ závislostí
redakcia
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2013 (14. ročník)
REDAKčNÉ UPÚTAVKY A OZNAMY
Novinky z redakcie časopisu: Psychiatria pre prax už aj na facebooku
created by © zooom.sk s.r.o.