Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Psychiatrická klinika I. LF UK, Praha
Diferenciálně diagnostické aspekty depresivních poruch
MUDr. Eduard Višňovský
Centrum pre liečbu drogových závislostí FN Nitra
Venlafaxín u pacienta s adiktívnou komorbiditou
MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Milena Drímalová, CSc., MUDr. Alena Mažgútová
Psychiatrická klinika MFN a UK JLF v Martine
Kvalitatívne poruchy psychomotoriky v pedopsychiatrii
MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Bratislava
Nefarmakologické možnosti ovplyvnenia porúch kognitívnych funkcií a sociálnych spôsobilostí pri schizofrénii
PREHĽADNÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc
Rehabilitace v psychiatrii
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
Psychoterapeutická praxe, Brno
Asociální osobnostní rysy: trojský kůň ambulantní psychoterapie
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Višňovský Eduard
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Fakultná nemocnica Nitra
Problematika závislostí na medzinárodnom kongrese biologickej psychiatrie v Sydney (Sydney 9. – 13. 2. 2004)
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Anežka Ticháčková, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc
Epilepsie z pohledu psychiatra
MUDr. Luboš Janů, Ph.D., MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni
Compliance v léčbě schizofrenie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Lívia Vavrušová
PK SZU, FNsP Ružinov, Bratislava
Postavenie lamotrigínu v liečbe bipolárnej depresie
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF UP, Olomouc
Amisulprid – mýty a fakta
V SKRATKE
MUDr. Erik Herman1,2,3, MUDr. Ján Praško, CSc.4, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.3
1Psychiatrická ambulance Praha, 2Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, 3Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Fratišku, Praha, 4Psychiatrické centrum, Praha
Somatomorfní poruchy
created by © zooom.sk s.r.o.